Vuoden isovanhempi -tunnustus jaettu Aktivistimummoille: ”Konkreettisia tekoja tulevien sukupolvien hyväksi”

Tulevaisuuden toivon luomisen puolesta ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustettu Aktivistimummot-liike tekee asioita, joilla se muun muassa vähentää lastenlasten ilmastoahdistusta.

Kaksi vuotta sitten perustettu Aktivistimummot saa Vuoden isovanhempi -tunnustuksen. Joukko isoäitejä perusti liikkeen tehdäkseen yhdessä asioita, joiden avulla maapallo säilyisi terveempänä paikkana. Nyt yhteiskunnalliseen liikkeeseen kuuluu noin 6 000 mummoa, pappaa ja ”mummohenkistä” aktiivia.

”Aktivistimummot tekevät muun muassa konkreettisia tekoja ilmaston puolesta. Esimerkillään he näyttävät rakentavia vaikuttamisen malleja kaikille maailman lapsille ja lapsenlapsille. Samalla mummo-sana on saanut uuden merkityksen”, tunnustuksen myöntävän Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva sanoo.

Tunnustusta jaettu vuodesta 1992

Tunnustus myönnetään henkilölle tai taholle, joka on myönteisellä tavalla edistänyt lasten ja isovanhempien suhteita sekä isovanhempien arvostusta. Tunnustusta on jaettu vuodesta 1992 alkaen.

Tunnustuksen myöntäminen Aktivistimummoille sopii hyvin tähän aikaan, kun jokaisen tulisi kiinnittää enemmän huomiota maapallon pelastamiseen.

”Vaikuttamistyössä tarvitaan myös iän ja kokemuksen kautta muodostunutta osaamista ja asiantuntemusta, joka jää liian usein piiloon yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vanhat ihmiset nähdään monesti vain yhtenä ryhmänä, joita ei arvosteta. Aktivistimummot haastavat positiivisella tavalla myös tämän käsityksen”, Dufva iloitsee.

Tiedon jakamista ja vaikuttamista päättäjiin

Aktivistimummot määrittelevät tärkeimmäksi tehtäväkseen tiedon jakamisen. Liikkeen aktiivit välittävät tutkittua tietoa esimerkiksi ilmastonmuutoksesta eri kanavissa helposti ymmärrettävässä muodossa. He tekevät kampanjoita yhdessä eri tahojen, kuten nuorten ilmastovaikuttajien kanssa. Lisäksi he pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin, joilla on valta ja mahdollisuudet hidastaa ilmastonmuutosta yksilöiden sijaan.

”Tunnustus on loistava palkinto liikkeen kaksivuotispäivänä ja kannustaa meitä jatkamaan työtämme. Haluamme vähentää lastenlasten ilmastoahdistusta, jotta he voivat rauhassa keskittyä elämään lapsuuttaan. Meillä vanhoilla viisailla mummoilla on aikaa toimia paremman tulevaisuuden puolesta”, liikkeestä idean saanut ja sitä perustamassa ollut Seija Kurunmäki sanoo.

Kurunmäki keksi Aktivistimummot, kun oli jäämässä eläkkeelle reilut kaksi vuotta sitten. Hän työskenteli viimeiset työvuotensa viestintäyrittäjänä muun muassa erilaisissa kestävän kehityksen hankkeissa ja halusi jatkaa mielekkäiden projektien tekemistä. Ympäriltä löytyi moniammatillinen joukko samassa elämäntilanteessa olevia mummoja, jotka halusivat käyttää osaamistaan ja verkostojaan tärkeän asian puolesta.

”Lastenlasten tulevaisuuden puolesta yhdessä tehtävä työ tuntuu mielekkäämmältä kuin esimerkiksi se, että lomailisimme puolet vuodesta Thaimaassa vaikkapa golfia pelaamassa. On ihana myös eläkkeellä ollessa käyttää aikaa ja osaamista hyödyllisiin asioihin. Korona-aika on opettanut, kuinka onnen ja mukavan tekemisen voi löytää ihan läheltä.”

Lataa tästä kuva Aktivistimummoista

Kuvateksti: Kuvassa palkintoa vastaanottamassa vasemmalta oikealle aktivistimummot:
Reetta Meriläinen, Liisa Viheriälä, Tarja Kujala, Carita Koivunen, Sisko Latvus-Pörsti ja Seija Kurunmäki.

Lisätietoja:

Virpi Dufva
Toiminnanjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
puh. 050 365 4664
virpi.dufva@valli.fi

Seija Kurunmäki
Aktivistimummojen yhteyshenkilö
puh. 0400460894
seija.kurunmaki@kuule.fi

Isovanhempien päivää vietetään lauantaina 16.10.2021

Isovanhemmuutta on juhlistettu VALLIn aloitteesta vuodesta 1985 alkaen aina lokakuun kolmantena lauantaina. Päivän tarkoitus on korostaa sukupolvien välistä yhteyttä ja nostaa isovanhemmuuden arvostusta koko yhteiskunnassa. Isovanhempien päivä voidaan nähdä myös laajemmin vanhojen ihmisten ja lasten yhteisenä päivänä: kaikki vanhat ihmiset eivät ole isovanhempia, eivätkä kaikki isovanhemmat ole vanhoja ihmisiä. Kaikilla lapsilla ei ole isovanhempia tai kontakteja vanhoihin ihmisiin: tällaisissa tapauksissa ovat kaikenlaiset "varamummot ja -vaarit" arvokkaita.


Suomen valmius lisätä uusiutuvan energian käyttöä on huippuluokkaa muihin Euroopan valtioihin verrattuna

Tutkimusraportin mukaan joustomarkkinoiden kehitys on keskeisessä roolissa Euroopan Fit-for-55-ilmastopaketin onnistumiselle

Espoo, 14. lokakuuta 2021 – Onnistuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Euroopassa riippuu kaikkien maiden – sekä EU:n jäsenten että sen ulkopuolisten – valmiudesta ottaa käyttöön uusiutuvan energian tuotannon vaatimaa joustoteknologiaa fossiilisten polttoaineiden tuotannon vähentyessä. Tuoreen Energy Transition Readiness Index 2021 -raportin (ETRI) mukaan Suomi on yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa Euroopan kärkikolmikko arvioitaessa valtioiden kykyä saavuttaa vuoteen 2030 asetetut tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

REA:n (Association of Renewable Energy and Clean Technology) ja energianhallintayhtiö Eatonin julkaisema ETRI-raportti tarkastelee 12 Euroopan maan energiamarkkinoita ja arvioi niiden valmiutta edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa, jotta maat voisivat saavuttaa vuoteen 2030 asetetut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet. Raportissa analysoidaan, mitä maat ovat jo tehneet, ja mitä niiden pitäisi vielä tehdä. Lisäksi siinä alleviivataan, miten tärkeää olisi saada myös yksityiset investoimaan uusiutuvaa energiaa tuekseen tarvitsemiin joustopalveluihin ja sähköverkkoihin. Raportissa arvioidut maat ovat Alankomaat, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska.

Ketteryys ja vakaus Suomen valtteja

ETRI tarkastelee maiden energiamurrosvalmiuksia kolmessa eri kategoriassa: sosioekonominen tilanne, teknologinen soveltuvuus ja markkinoiden valmius. Suomi ja Ruotsi olivat ainoat valtiot, jotka saivat jokaisessa kategoriassa asteikolla 1–5 korkeimman arvosanan 5. Näiden pohjalta Suomelle annettiin korkein mahdollinen yleisarvosana, 5.

Raportin perusteella Suomi on keskimääräistä paremmassa tilanteessa, sillä täällä on selkeät poliittiset tavoitteet ja toteutussuunnitelmat energiamurroksen varalle, vaikka niiden toteutuminen onkin viivästellyt. Naapuriensa Norjan ja Ruotsin tapaan Suomella todetaan olevan vähemmän haasteita energiamurroksen toteuttamiseen kuin monella muulla Euroopan maalla, sillä Suomen sosiaaliset ja poliittiset tekijät, kuten toimialaa koskevat pelisäännöt, tukevat energiamurroksen edistämistä.

Suomi on kokonaisuudessaan teknisesti muita maita valmiimpi uusiutuvan energian käytön yleistymiseen. Raportin mukaan Suomen markkinoita koskevat pelisäännöt ovat melko tasapuoliset ja mahdollistavat uusien teknologioiden käyttöönoton. Kaiken kaikkiaan Suomessa on teknisesti vahva verkko, ja Suomi on kysyntäjoustomarkkinoiden edelläkävijä Euroopassa.

Erityisesti suurissa talousmaissa, kuten Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa, tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä merkittäviä investointeja kysyntäjoustoon. Lisäksi markkinoiden pitäisi uudistua, jotta myös yksityiset sijoittajat saataisiin houkuteltua sijoittamaan joustavuusteknologiaan, joka sisältää muun muassa älykkäästi hallitut sähköautojen laturit, akustot sekä lämpöenergian varastointi ja sähköverkon kanssa interaktiiviset datakeskukset.

Ristiriitaa tavoitteiden ja toimien välillä

Kyseessä on toinen kerta, kun Eaton ja REA ovat selvittäneet Euroopan sähkömarkkinoiden valmiutta energiamurrokseen. Ensimmäinen ETRI julkaistiin marraskuussa 2019. Raportin uudistaminen oli ajankohtaista, sillä EU julkaisi aiemmin tänä vuonna laajan Fit-for-55-ilmastopaketin, jonka on määrä nopeuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Myös EU:n ulkopuoliset maat, joilla on vastaavat tavoitteet, olivat tarkastelun alla.

Raportissa pyritään arvioimaan, missä määrin maat ovat ottaneet käyttöön käytäntöjä, jotka kannustavat yksityisiä sijoittajia sijoittamaan joustavuusteknologiaan. Raportin mukaan useissa maissa tavoitteiden ja toimien välillä on ristiriita, erityisesti suuremmissa valtioissa. Suuremmilla valtioilla vaikuttaa olevan suuremmat haasteet, koska ne jarruttavat investointeja monimutkaisella lainsäädännöllä ja rajoituksilla. Tilannetta pahentaa entisestään alan vakiintuneiden toimijoiden rooli niiden määrittelyssä.

”Pitää luoda käytäntöjä ja kannustimia, jotta jokaiseen maahan saadaan oikeudenmukaiset, avoimet ja helposti saavutettavat markkinat kysyntäjoustolle. Sijoittajat toivovat markkinoilta vakautta ja ennustettavuutta sekä selkeitä pelisääntöjä, muuten rahoituksen löytäminen hitaasti itsensä takaisin maksaville investoinneille on vaikeaa. Epävarmuus lainsäädännön muutosten laajuudesta, ajoituksesta ja vaikutuksista voi estää tai hidastaa investointeja”, sanoo Eatonin maajohtaja Lauri Tuomaala.

”Raportti ei ole maiden välinen sarjataulukko, vaan se pyrkii parhaansa mukaan selvittämään, mikä toimii joissakin maissa ja miksi, jotta parhaat opit voidaan jakaa. Alankomaat, Irlanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska osoittivat olevansa muita valmiimpia siirtymään uusiutuviin energialähteisiin sekä niihin liittyvien kysyntäjoustomarkkinoiden kehittämisessä. Ne vaikuttavat olevan ketteriä ja kykeneviä mukauttamaan sähkömarkkinoitaan. Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Sveitsi ja Iso-Britannia ovat haastavammassa tilanteessa”, sanoo REA:n toimitusjohtaja, tohtori Nina Skorupska.

Mediayhteydet: eaton@kaikuhelsinki.fi

Lataa Energy Transition Readiness Index 2021 -raportti: www.eaton.com/etri

Eaton on globaali, johtava energialiiketoiminnan asiantuntija. Eatonilla on vahvaa paikallista sovellusosaamista sähkönjakelussa ja suojaamisessa, sähkönsyötön varmistamisessa ja energiavarastoinnissa, sähkönlaadussa sekä sen hallinnassa ja automatisoinnissa, turvallisuuden takaamisessa rakenteellisissa ratkaisuissa sekä vaativissa ympäristöratkaisuissa. Kokonaispalveluiden, kanavien, integroidun digitaalisen alustan ja näkemysten avulla Eaton tukee toimialoja ympäri maailmaa ja auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan kriittisimmät sähkönhallintaan liittyvät haasteet.

Eatonin tehtävänä on parantaa elämänlaatua ja ympäristöä virranhallintateknologioiden ja -palveluiden avulla. Tarjoamme kestävään kehitykseen perustuvia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme hallinnoimaan sähköistä, hydraulista ja mekaanista voimaa – turvallisemmin, tehokkaammin ja luotettavammin. Eatonin vuoden 2020 liikevaihto oli 17,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja myymme tuotteita asiakkaillemme yli 175 maassa. Eatonilla on noin 92 000 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa Eaton.com. 

About the Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA):
The Association for Renewable Energy and Clean Technology (known as the REA) is the UK’s largest trade association for renewable energy and clean technologies with around 550 members operating across heat, transport, power and the Circular Economy. The REA is a not-for-profit organisation representing fourteen sectors, ranging from biogas and renewable fuels to solar and electric vehicle charging. Membership ranges from major multinationals to sole traders.


Tuore tutkimus osoittaa: Koronapandemian myötä nuoret ammattilaiset toivovat työltään vakautta ja hyvää palkkaa

Academic Workin julkaisema Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimus tutkii Suomen houkuttelevimpia työnantajia ja nuorten ammattilaisten toiveita työnantajia kohtaan. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 2429 uransa alkuvaiheessa olevaa ammattilaista Suomesta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että uransa alkuvaiheella olevat ammattilaiset toivovat työsuhteelta paitsi hyvää palkkaa ja etuja, myös yhä enemmän vakautta ja joustavuutta. Suomalaiset isot organisaatiot, kuten HUS, Helsingin Kaupunki ja Kela lisäsivät houkuttelevuuttaan nuorten ammattilaisten keskuudessa.

Maailmanlaajuinen pandemia mullisti työelämän kynnyksellä olevien ammattilaisten mielipiteitä työelämää kohtaan, osoittaa vuoden 2021 Academic Workin tuottama YPAI-tutkimus. Vuosittain toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään, millaisia mieltymyksiä ja toiveita työnantajien suhteen on henkilöillä, joilla on valmistumisen jälkeen korkeintaan noin viisi vuotta työkokemusta.

Tutkimus paljastaa, että nuorille ammattilaisille tärkeimmäksi toiveeksi työelämää kohtaan nousi työsuhteen tarjoama palkka ja edut (65%). Toiseksi tärkeimpänä asiana työelämässä nähtiin työtehtävien luonne (62%) ja kolmantena yrityksen kulttuuri ja työilmapiiri (54%). Kymmenen kohdan listalle uusiksi tekijöiksi nousi työsuhteen vakaus, joka pitää nuorten ammattilaisten keskuudessa kuudetta sijaa sekä yrityksen menestys ja tulevaisuudennäkymät, jotka ovat tutkimuksen mukaan yhdeksänneksi tärkeimpiä asioita nuorten ammattilaisten keskuudessa.

”Pandemian tuoma epävarmuus on varmasti vaikuttanut siihen, että säännölliset, hyväksi tai riittäväksi koetut tulot sekä työhyvinvointia tukevat edut nousivat tänä vuonna tärkeimmäksi asiaksi, mitä nuoret ammattilaiset toivovat työltään. Koronan myötä työltä toivotaan myös selvästi yhä enemmän joustavuutta ja vapautta, mutta myös entistä enemmän luotettavuutta ja turvaa. Koronakriisi on nostanut vakauden tarpeen aivan uudelle tasolle”, toteaa Academic Work Finlandin toimitusjohtaja Laura Christie.

Kotimaiset organisaatiot kiinnostavat nuoria ammattilaisia

YPAI-tutkimus paljastaa myös 50 houkuttelevinta työnantajaa nuorten ammattilaisten keskuudessa. Ensimmäiselle sijalle tänä vuonna tutkimuksessa nousi kansainvälinen teknologiayhtiö Google, toiseksi ylsi videopelejä kehittävä yritys Supercell ja kolmanneksi sijoittui kotimainen hissejä, liukuportaita sekä ovia valmistava yhtiö KONE. Googlea lukuun ottamatta kaikki kymmenen kärkisijan yrityksistä olivat suomalaisia.

Nuoret ammattilaiset hakevat työltään myös yhä enemmän kokemusta osallisuudesta isompaan missioon. Nuoria ammattilaisia houkuttelevien organisaatioiden listalle nousi ensimmäistä kertaa pandemiaa vastaan taistelleet organisaatiot HUS ja Thermo Fisher. Myös muut isommat organisaatiot, kuten Helsingin kaupunki ja Kela nostivat kiinnostustaan nuorten ammattilaisten keskuudessa.

”Korona on selvästi muuttanut nuorten ammattilaisten ajatuksia siitä, millaiset työnantajat kiinnostavat. Uran alkuvaiheen osaajat kaipaavat työltään yhä useammin tunnetta siitä, että ovat mukana tekemässä jotain tärkeää ja merkityksellistä. Myös organisaation viestinnällä ja työolosuhteilla on iso merkitys nuorten ammattilaisten näkemyksiin mahdollisesta työnantajasta”, Christie kertoo.

Etätyöltä toivotaan joustavuutta ja vapautta

Etätyön muututtua vahvemmin osaksi työelämää YPAI-tutkimuksessa tarkasteltiin myös ensimmäistä kertaa nuorten ammattilaisten ajatuksia muualla kuin toimistolla tehdystä työstä. Vastausten perusteella uransa alkuvaiheessa olevat osaajat toivovat, että heille tarjotaan etätöissä vapautta ja joustavuutta (65%), tunnustusta (63%) sekä säännöllistä palautetta (59%), jotta he voivat sitoutua työhön myös muuallakin kuin toimistolla.

”Nuoret ammattilaiset haluavat, että heidän luotetaan tekevän työnsä hyvin myös etänä, vapaasti ja joustavasti. Nykyisin tämä voi tarkoittaa vaikkapa lounastreffejä tai urheiluhetkeä keskellä työpäivää tai töiden tekoa kesämökiltä käsin. On kiinnostavaa nähdä miten rajoitusten vähentyessä joustavuus ja vapaus huomioidaan yrityksissä, sillä tämän vuoden tulokset puhuvat yhä enemmän työn ja muun elämän yhteensovittamisen puolesta”, Christie sanoo.

Nuorille ammattilaisille tärkeimmät asiat työelämään liittyen (YPAI-tutkimus, 2021):
1. Palkka ja edut
2. Työtehtävien luonne
3. Yrityksen kulttuuri ja työilmapiiri
4. Joustavuus & työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
5. Kasvu- ja urakehitysmahdollisuudet
6. Työsuhteen vakaus
7. Vastuullisuus (tasa-arvo, ympäristö, eettisyys)
8. Yrityksen luotettavuus / läpinäkyvyys
9. Yrityksen menestys ja tulevaisuudennäkymät
10. Yrityksen brändi ja maine

Vuoden 2021 houkuttelevimmat työnantajat, TOP 10 (YPAI-tutkimus, 2021):
1. Google
2. Supercell
3. KONE
4. Reaktor
5. Vincit
6. Futurice
7. Gofore
8. Fazer
9. Remedy
10. Rovio

Vuosittainen Academic Workin YPAI-tutkimus selvittää nuorten ammattilaisten työelämätoiveita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Sveitsissä. Tutkimukseen vastasi tänä vuonna kaiken kaikkiaan yhteensä 14 545 vastaajaa, joista 2429 oli suomalaisia.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin osoitteessa: https://www.academicwork.fi/yrityksille/ypai

Lisätietoa:
Additional Services Specialist Jasmine McBride, puh. +358 50 447 7848, jasmine.mcbride@academicwork.fi

Kuvat:
https://kaikuhelsinki.kuvat.fi/i/3uDjGMRxHE5AY6W7gnt2FBc8UpSwXhqC

Academic Work 

Academic Work on Suomen johtava nuoriin ammattilaisiin erikoistunut henkilöstöpalvelu- ja rekrytointiyritys. Academic Workin sisaryhtiöinä toimii koulutusyritys AW Academy ja Suomeen 2020 keväällä tullut IT-konsultointiyritys Digitalent. AW Academy kouluttaa ja työllistää osaajia uusiin tehtäviin toimialoilla, joilla on osaamispula. Academic Work Finland on osa Academic Work Groupia. Yritys on aloittanut toimintansa Suomessa vuonna 2008. Kansainvälisesti yritys välittää konsernitasolla noin 20 000 työpaikkaa vuosittain. Academic Work Finlandin liikevaihto vuonna 2020 oli 51 miljoonaa euroa.

www.academicwork.fi


Hyvästit laikukkaille hampaille uudella hoitomuodolla – ”Potilas purskahti itkuun ilosta”, suuhygienisti kuvailee

Uusi white spot -hoito häivyttää hymyä rumentavat valkoiset ja kellanruskeat täplät pysyvästi pois hampaiden pinnasta. Hoito perustuu kasvien toiminnasta tuttuun, luonnolliseen kapilaari-ilmiöön.

Oletko joskus hymyillyt peilille tai palaverissa kameralle ja huomannut valkoisia tai kellertäviä laikkuja hampaissasi? Tällaiset väripoikkeamat eivät johdu kahvista, tupakasta tai huonosta harjaamisesta, vaan ovat usein synnynnäisiä.

”Laikkujen aiheuttaja lymyilee ihmisen DNA:ssa. Kun hampaiden kiille alkaa kehittyä sikiövaiheessa, väripoikkeamia ja -vaurioita aiheuttava geeni voi aktivoitua. Tämän tyyppisten laikkujen syntymiseen ei siis voi itse vaikuttaa”, kertoo suuhygienisti Kirsi Segerstråle Oral Hammaslääkäreiltä.

Keltaruskeat tai muuta hammasta valkoisemmat laikut eivät ole pelkästään ulkonäköhaitta, vaan ne vaikuttavat myös hampaiden terveyteen. Laikut ovat kiilteen vaurioita ja kiilteen ohentuminen saattaa lisätä reikiintymisen riskiä. Suuhygienisti Segerstråle ei kuitenkaan vähättele ulkonäönkään merkitystä:

”Tapaan jatkuvasti potilaita, jotka eivät uskalla hymyillä vapaasti tai avata suuta puhuessaan, koska läikikäät hampaat häiritsevät heitä. Etäpalavereissa oman kuvan näkeminen on omiaan lisäämään näitä paineita entisestään.”

Pysyvästi eroon laikuista uudella white spot -hoidolla

Laikkujen kanssa ei kuitenkaan tarvitse kärvistellä, vaan niistä on mahdollista päästä pysyvästi eroon. Suomeen pari vuotta sitten rantautunut white spot -hoito hyödyntää niin kutsuttua kapillaarista imeytymistä hampaiden värien tasoittamiseen. Kasvien kapillaari-ilmiö on tuttu siitä, kuinka neste nousee juuripaineella ylöspäin itse kasviin.

”White spot -hoito perustuu resiini-infiltraattiin, jossa hampaan pinta käsitellään kemiallisesti. Aine imeytyy hampaan sisään, jolloin laikukas kohta nappaa ympäriltään hampaan luontaisen värisävyn itseensä. Näin koko hampaan pinnasta tulee tasaisen värinen eikä hoito aiheuta kipua”, Segerstråle kertoo.

Jotta hammas olisi mahdollisimman vastaanottavainen white spot -käsittelylle, potilaan kannattaa noin viikkoa ennen hoitoa käydä laservalkaisussa tai vähintään tehdä kotivalkaisu.

”White spot ei ole sama asia kuin tavallinen valkaisu. Tavallinen valkaisu vaatii ylläpitohoitoa, mutta white spotin tulokset ovat pysyviä”, Segerstråle vertaa.

”Hän purskahti itkuun ilosta!”

Segerstråle on työssään nähnyt, miten suuri merkitys laikkujen katoamisella voi potilaalle olla:

”Eräskin ihana nuori nainen oli koko ikänsä kärsinyt isoista vaaleista läikistä hampaissaan. Kun poistimme ne, hän purskahti itkuun ilosta!”

Tyypillisesti white spot -käsittely tehdään yhdelle tai kahdelle hampaalle kerrallaan ja hoitokerta kestää noin tunnin. Hintaa hoidolle tulee 1–5 hammasta käsittävästä hoidosta noin 250 euroa. Hammaslääkärin lähetteellä white spotista voi saada myös Kela-korvauksen.

”Jos laikut hampaissa mietityttävät, aivan ensiksi kannattaa varata aika ilmaiselle konsultaatiokäynnille suuhygienistin luokse. Suuhygienisti tekee arvion lähtötilanteesta ja syistä ja selvittää, miten white spot sopii juuri sinulle”, Segerstråle vinkkaa.

Lataa kuvat ennen ja jälkeen white spot -hoidon

Lisätietoja
Tuija Meschini
asiakkuus- ja markkinointijohtaja
Oral Hammaslääkärit Oyj
tuija.meschini@oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen suurin yksityinen suun terveydenhuollon palveluja tarjoava ketju, jossa työskentelee yli 1600 alan ammattilaista. Oral toimii yli 70 toimipisteessä ja konserniin kuuluu myös Oral Hammaslaboratorio Oy. Oral on osa kansainvälistä Colosseum Dental Groupia, jonka lopullisena edunsaajana on lasten ja nuorten kehittymistä maailmanlaajuisesti tukeva hyväntekeväisyyssäätiö.


Brambles saavuttaa jo tänä vuonna useita vuoden 2025 kestävyystavoiteohjelmansa tavoitteista

Johtava maailmanlaajuisten toimitusketjuratkaisujen tarjoaja Brambles saavutti omissa toiminnoissaan hiilineutraaliuden, ja julkaisee ensimmäisen sataprosenttisesti kierrätysmuovista valmistetun lavansa matkallaan kohti uusiotuotannon tulevaisuutta.

Sydney, Australia, 29. syyskuuta 2021 – Brambles, 60 maassa CHEP-tuotemerkillä toimiva maailmanlaajuisia toimitusketjuratkaisuja tarjoava yhtiö, on julkistanut vuosittaisen kestävyyskatsauksensa, jossa kerrotaan sen materiaalien ympäristöön liittyvistä, sosiaalisista ja hallinnollisista haasteista ja saavutuksista 30. kesäkuuta 2021 päättyneen tilikauden osalta.

Tähän aikaan viime vuonna Brambles oli menestyksekkäästi päättänyt vuoden 2020 kestävyysstrategiansa saavuttaen sen tärkeimmät tavoitteet ja julkaisi uudet vuoden 2025 kestävyystavoitteensa ja päämääränsä olla uusiutuvien toimitusketjujen edelläkävijä, jonka toiminta perustuu ”planeettamyönteiseen, liiketoimintamyönteiseen ja yhteisömyönteiseen” strategiaan. Vain 12 kuukautta ohjelman alun jälkeen Bramblesin kestävyyskatsauksessa korostuvat konkreettiset saavutukset, jotka osoittavat huomattavaa edistystä matkalla kohti nettopositiivista tulevaisuutta:

Brambles on nyt toiminnoissaan hiilineutraali liikeyritys: yhtiön CO2-nettopäästöt on kompensoitu ulottuvuuksissa 11 ja 22 investoimalla metsitysprojekteihin ja uusiutuvan sähkön hankintaan. Tämä virstanpylväs tukee Bramblesin sitoumusta 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, on samassa linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 2015 korkeimpien tavoitteiden kanssa ja on osoitus alkuvaiheen toiminnasta kohti hiilestä vapautumista3. Osana planeettamyönteisiä tavoitteitaan Brambles on myös toteuttanut sataprosenttisesti kestävää puutavaran hankintaa ja mahdollistanut useampien puutavaramarkkinoiden siirtymisen puun alkuperän seurannan (Chain of Custody, CoC) sertifiointijärjestelmään.

Ensimmäinen suljetun kierron korkeampilaatuiseksi kierrätetty muovialusta on nyt markkinoilla:. Osana jätemyönteistä sitoumustaan käyttää alustoissa kierrätysmuovia, Brambles toi tänä vuonna Euroopassa markkinoille ensimmäisen sataprosenttisesti kierrätysmuovista valmistetun tuotteensa, pyörällisen Q+-lavan.

Brambles saavutti 32 % naisten osuudessa johtotehtävissä: Työpaikkamyönteisiin tavoitteisiin kuuluvat aloitteet yhteenkuuluvuuden, työhyvinvoinnin ja esteettömyyden lisäämiseksi, sekä sitoutuminen naisten vähintään 40 %:n osuuteen johtotehtävissä ja naisten määrän kaksinkertaistaminen tuotantolaitoksissa vuoteen 2025 mennessä.

Brambles on Top Employer® 17 maassa: Edistys työpaikkamyönteisissä tavoitteissa toteutui, ja Brambles valittiin Top Employer® -yhtiöksi 17 maassa ja neljällä alueella. Tämä kertoo yhtiön sitoutumisesta työntekijöihinsä ja osallistavan ja palkitsevan työympäristön luomiseen. Brambles pyrkii laajentamaan tämän sertifioinnin mahdollisimman moniin maihin ja olemaan tulevaisuudessa Global Top Employer.

Brambles toimittaa hyödykkeitä yhteisöille jatkossakin suurimman tarpeen hetkellä: Yhteisömyönteisyys on kolmas vuoden 2025 kestävyysstrategian peruspilareista ja se on oleellisen tärkeässä asemassa Bramblesin laajemmassa myönteisessä panostuksessa yhteiskuntaan. Bramblesin laitelahjoitukset auttoivat aterioiden tarjoamisessa ruoka-apukumppanien kanssa yli 17 400 000 ihmiselle eri puolilla maailmaa tilivuoden 2021 aikana. Lopuksi, yhtiön kiertotalouteen liittyvä viestintä, koulutus ja edistämispyrkimykset hyödyttivät noin 100 000 henkilöä.

Bramblesin toimitusjohtaja Graham Chipchasen sanoin: ”Uuden viisivuotisen kestävyysstrategiansa kautta Brambles kartoittaa reittiä kohti todella uusiutuvaa toimitusketjua, jonka peruspilarit ovat kierrätys, sinnikkyys ja uusiotuotanto. Tämän uraauurtavan vision avulla liiketoiminnassamme on voitu luoda arvoa ympäristössä, jossa muutos on jatkuva tosiasia. Nämä varhaiset tulokset osoittavat, että strategiassamme ei ole kyse pelkistä sanoista, vaan todellisesta toiminnasta. Jokainen saavutus on konkreettinen askel kohti nettopositiivista tulevaisuutta.”
Bramblesin ”jaa ja kierrätä” -malli tarjoaa jo useita ympäristösäästöjä asiakkaiden toimitusketjuille verrattuna kertakäyttövaihtoehtoihin. Viimeisen vuoden aikana Bramblesin ratkaisut ovat auttaneet sen asiakkaita saavuttamaan seuraavat säästöt4:

• 2,4 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä – tämä vastaa CO2-päästömäärää, jonka 454 500 kotitaloutta tuottaa vuodessa
• 3 160 miljoonaa litraa vettä – noin 1 240 olympiamittaisen uima-altaallisen verran
• 3,1 miljoonaa kuutiometriä puuta
• 3,2 miljoonaa puuta
• 1,4 miljoonaa tonnia jätettä

Brambles on tunnustettu maailmanlaajuiseksi kestävän kehityksen edelläkävijäksi

Brambles on kerännyt tunnustusta johtavasta työstään kestävän kehityksen eteen. Dow Jonesin julkaisemassa Barron’s Magazinessa Brambles nimettiin maailmanlaajuisesti toiseksi kestävimmäksi yhtiöksi vuonna 2021, ja Corporate Knights asetti yhtiön sijalle 18 maailman sadan kestävimmän yrityksen luettelossaan. MSCI palkitsi Bramblesin täydellä AAA-luokituksella ESG-arvioinnissaan ja sijoitti yhtiön kaikkien arvioimiensa yhtiöiden neljän prosentin kärkijoukkoon. Vastaavasti CDP antoi yhtiölle arvosanan A- metsäohjelmassaan.

Konserni ylsi myös A-luokitukseen Ellen MacArthur -säätiön kiertotalousarvioinnissa, joka tehtiin Circulytics-työkalulla. Brambles oli yksi säätiön tärkeimmistä yksityissektorin kumppaneista, jotka olivat mukana kehittämässä Circulytics-työkalua ja se haluaa tuoda esiin niitä monia liiketoiminnallisia hyötyjä, joita siirtyminen lineaarisesta kiertotalousmalliin tuo mukanaan.

Tietoja toimittajille

Brambles’ 2021 Sustainability Review -katsaus on saatavilla osoitteessa
https://brambles.com/Content/cms/sustainability-2021/documents/Brambles_Sustainability_Review_2021.pdf

Brambles’ 2021 Annual Report -katsaus on saatavilla osoitteessa:
https://brambles.com/Content/cms/FY21-Results/Documents/Brambles_2021_Annual_Report.pdf

Lisätietoja:

Raluca Chiriacescu
Vice President, Investor Relations
+44 7810 658 044
raluca.chiriacescu@brambles.com

Víctor Collado
Director, Corporate Communications
Eurooppa, Afrikka, Intia ja Lähi-Itä
+34 659 691 864
victor.collado@brambles.com

Tietoa Brambles Limitedistä (ASX:BXB): Brambles auttaa kuljettamaan enemmän tavaraa useammille ihmisille ja useampiin paikkoihin kuin mikään muu organisaatio maailmassa. Sen kuormalavat ja laatikot muodostavat globaalin toimitusketjun näkymättömän selkärangan. Maailman suurimmat tuotemerkit luottavat Bramblesin apuun kuljettaakseen tavaransa tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin.Jakamistalouden edelläkävijänä Brambles on luonut yhden maailman vastuullisimmasta logistiikkayrityksistä, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleen käyttöön eli niin sanottuun poolaukseen.Brambles palvelee ensisijaisesti nopeasti liikkuvien kulutustarvikkeiden (esim. kuivat elintarvikkeet, einekset sekä terveys- ja hygieniatuotteet), tuoretuotteiden, virkistysjuomien sekä vähittäis- ja yleistuotteiden aloja. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää, ja se omistaa noin 345 miljoonaa kuormalavaa ja konttia, joita se toimittaa yli 750 palvelukeskuksen muodostaman verkoston kautta.Brambles toimii noin 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Lisätietoja on osoitteessa www.brambles.com

1. Ulottuvuuden 1 päästöillä tarkoitetaan suoria päästöjä, jotka syntyvät polttoaineen polttamisesta.
2. Ulottuvuuden 2 päästöillä tarkoitetaan epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät käytettävän sähkön tuotannosta.
3. Marraskuussa järjestettävän COP26-ilmastokokouksen lähestyessä johtoasemassa oleva Brambles julkistaa päivitetyn sitoumuksensa tieteeseen perustuvaan tavoitteeseen, joka koskee toimitusketjumme päästöjä, erityisesti kolmannen osapuolen kuljetuksia ja aliurakoitsijoiden toimintoja, sekä lavoihin käytettävää uutta puutavaraa.
4. Vertauksen lähteenä on käytetty Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastoa.


Xiaomi esitteli uusia malleja luovaan Xiaomi 11 -tuoteperheeseen

Xiaomin uudet tehopuhelimet ovat Xiaomi 11T ja Xiaomi 11T Pro sekä uudistunut Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Helsinki, 15. syyskuuta 2021 – Globaali teknologiayhtiö Xiaomi on tänään julkistanut kolme uutta älypuhelinta suosittuun Xiaomi 11 -tuoteperheeseen: Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro sekä uudistettu Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi jatkaa älypuhelinten valo- ja videokuvausominaisuuksien kehittämistä tarjoamalla joukon innovatiivisia Cinemagic-kuvausominaisuuksia uusissa malleissa 11T ja 11T Pro. Raskaiden ja kalliiden kuvausvälineiden aika on ohi, sillä Xiaomi 11T -mallien myötä laadukas kuvausteknologia on kaikkien kuvaamisesta kiinnostuneiden saatavilla.

Erittäin ohut ja kevyt Xiaomi 11 Lite 5G NE on täydellinen puhelin kuluttajille, jotka etsivät huipputyylikästä ja innovatiivisilla ominaisuuksilla varustettua älypuhelinta.

Xiaomi 11T Pro: lippulaivapuhelin sekä kameraominaisuuksiltaan että suorituskyvyltään

Xiaomi on saavuttanut uuden merkkipaalun Xiaomi 11T Pron julkistuksen myötä. Se on Xiaomin ensimmäinen älypuhelin, joka tukee yhtiön omaa 120 watin HyperCharge-teknologiaa. Se mahdollistaa 2–100 % latauksen vain 17 minuutissa. Tämä on saavutettu innovatiivisilla ratkaisuilla, kuten kaksoislatauspumpulla, kaksikennoisella akkurakenteella, MTW-teknologialla, grafeenilla päällystetyllä litiumioniakulla ja Mi-FC-tekniikalla. Akun turvallisuuden takaa TÜV Rheinland Safe Fast Charge System -sertifiointi ja 34 turvaominaisuutta, reaaliaikainen lämpötilan valvonta sekä muut turvaratkaisut. Tehokas Qualcomm Snapdragon 888 -mobiilialusta tarjoaa suorituskyvyn, jota vaaditaan puhelimen useiden tekoälyominaisuuksien suorittamiseen.

Xiaomi 11T Prossa on tehokas kolmoiskamera, joka sisältää 108 megapikselin laajakulman, 2x telemakron sekä 120 asteen ultralaajakulmaobjektiivin. Lisäksi 11T Pro tarjoaa AI Cinema -kuvaustilat, 8K-tallennuksen ja HDR10+-tekniikan, joiden avulla käyttäjät voivat tallentaa videokuvaa järjestelmäkameroista tutulla älykkäällä ISO-tekniikalla.

Cinemagic-työkalu ei olisi täydellinen ilman erinomaista näyttöä. Xiaomi 11T Pro on varustettu DisplayMate A+ -luokitellulla, 6,67-tuumaisella FHD+ 120 Hz AMOLED-näytöllä sekä TrueColor-, Dolby Vision- ja HDR10+-teknologioilla. Se kykenee näyttämään yli miljardi värisävyä, yltää yli 1000 nitin kirkkauteen, tarjoaa 480 Hz:n kosketusnäytteenottotaajuuden ja on varustettu kaikkein kestävimmällä Corning Gorilla Glass Victus -lasilla. Dolby Visionin ansiosta käyttäjät voivat nauttia elävistä väreistä, uskomattomasta kirkkaudesta ja kontrastista sekä hämmästyttävän tarkoista yksityiskohdista. Näyttö sisältää useita silmää säästäviä ominaisuuksia, kuten Reading Mode 3.0 ja True Display, joka osaa automaattisesti säätää värilämpötilaa ympäristön mukaan. Xiaomi 11T Pron käyttökokemuksen täydentää Dolby Atmos-ääniteknologia ja kaksoiskaiuttimet, jotka on suunnitellut SOUND BY Harman Kardon. Ne toistavat äänet uskottavina kaikissa käyttötilanteissa.

Xiaomi 11T: maaginen tehopakkaus sisällöntuotantoon

Xiaomi 11T tuo Cinemagic-ominaisuudet kaikkien saataville tarkan kolmoiskameran sekä monipuolisten, luovuutta ja tuottavuutta parantavien tekoälyominaisuuksien voimin.

Xiaomi 11T:n kolmoiskamera sisältää 108 megapikselin laajakulman, 2x telemakron sekä 120 asteen ultralaajakulmaobjektiivin. Niiden käyttö on vaivatonta yhdellä napsautuksella saavutettavien AI-elokuvatilojen ansiosta. Time Freeze, Magic Zoom ja muut älykkäät kuvaustilat taikovat otoksista näyttäviä ja äänet heräävät eloon Audio Zoom -ominaisuudella.

6,67-tuumainen, 120 Hz:n litteä AMOLED-näyttö sisältää HDR10+-ominaisuuden, jonka ansiosta kuva on terävä ja kirkas. Se kykenee toistamaan yli miljardi värisävyä ja sisältää useita silmän rasitusta vähentäviä ominaisuuksia sekä 480 Hz:n kosketusnäyttötaajuuden.

Xiaomi 11T soveltuu kaikkiin päivän haasteisiin tehokkaan MediaTek Dimensity 1200-Ultra -piirisarjan, erinomaisen 5000 mAh:n akun sekä 67 watin langallisen pikalatauksen ansiosta. Akun saa ladattua täyteen 36 minuutissa*

Hinnat ja saatavuus

Xiaomi 11T Pro ja Xiaomi 11T tulevat globaalisti saataville kolmena värivaihtoehtona, jotka ovat Meteorite Gray, Moonlight White ja Celestial Blue. Xiaomi 11T:n Suomen markkinoille tulevassa versiossa on muistia 8 Gt + 128 Gt. Xiaomi 11T Prosta puolestaan tulee Suomessa saataville 8 Gt + 256 Gt muistilla varustettuna. Suomen hinnoittelu, värivaihtoehdot ja saatavuus julkistetaan myöhemmin.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: Suorituskykyä pienessä koossa

Xiaomi 11 Lite 5G NE on tyylikäs sekä erittäin ohut ja kevyt älypuhelin, jonka runko on vain 6,81 mm paksu ja painaa vain 158 grammaa**. Ulkoasun kruunaavat todella ohuet kehykset laitteen reunoilla sekä neljä tyylikästä värivaihtoehtoa. Truffle Black, Bubblegum Blue ja Peach Pink ovat jo entuudestaan tutut värit, mutta nyt valikoiman täydentää Snowflake White, joka on tuoretta lunta muistuttava mattapintainen valkoinen.

Laitteen 6,55-tuumainen AMOLED DotDisplay tukee 10-bit TrueColor- ja Dolby Vision -teknologioita ja tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun, jossa yhdistyvät elävät värit, uskomaton kirkkaus ja kontrasti sekä hämmästyttävän tarkat yksityiskohdat. Xiaomi 11 -tuoteperheen kameraperinnettä jatkava Xiaomi 11 Lite 5G NE sisältää hintaluokkansa parhaat kuvausominaisuudet: 64 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 5 megapikselin makrokamera. Puhelin on varustettu valikoimalla tekoälyn vauhdittamia kuvausominaisuuksia sekä uudella Vlog-kuvaustilalla.

Xiaomi 11 Lite 5G NE sisältää Qualcomm Snapdragon 778G 5G -mobiilialustan, joka hyödyntää 5G:n*** nopeutta päivittäisessä käytössä. Erittäin nopean yhteyden ansiosta laitteella voi suoratoistaa teräväpiirtovideoita tai suorituskykyä vaativia pelejä ilman viivettä tai nauttia hyvälaatuisista videopuheluista. Laitteessa on 4250 mAh:n akku ja 33 watin pikalataus.

Xiaomi 11 Lite 5G NE tulee Suomessa saataville 8 Gt +128 Gt muistilla varustettuna. Laitteen saatavuus ja paikallinen hinta julkistetaan myöhemmin.


* Tiedot peräisin Xiaomin laboratoriosta.
** Tuotteen paino ja mitat ovat teoreettisia arvoja. Todelliset lukemat voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
*** 5G-yhteys on riippuvainen paikallisesta operaattorista.

Tietoja Xiaomista

Xiaomi Corporation perustettiin huhtikuussa 2010 ja on listattu Hong Kongin pörssin päälistalle 9. heinäkuuta 2018 (1810.HK). Xiaomi on kuluttajaelektroniikan ja älykkäiden laitteiden valmistaja, jonka toiminnan ydintä ovat älypuhelimet ja älylaitteet, joita yhdistää esineiden internet (IoT).

Xiaomi kiinnittää tasapuolisesti huomiota innovaatioon ja laatuun, ja yhtiö tavoittelee laadukkaita käyttäjäkokemuksia sekä toiminnallista tehokkuutta. Xiaomi kehittää taukoamatta hämmästyttäviä, kohtuuhintaisia tuotteita, jotta kaikki pääsevät nauttimaan laadukkaammasta elämästä innovatiivisen teknologian avulla.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä Xiaomista tuli globaalien älypuhelinmarkkinoiden toiseksi suurin älypuhelinvalmistaja. Lisäksi yhtiö on kehittänyt maailman johtavan, kuluttajille suunnatun AIoT (AI+IoT) -alustan, johon on yhdistetty jo 374,5 miljoonaa älylaitetta. Luku ei sisällä älypuhelimia tai tietokoneita. Xiaomin laitteita on saatavilla yli 100 maassa ympäri maailmaa. Elokuussa 2020 yhtiö nousi toista kertaa Fortune Global 500 -listalle sijoittuen sijalle 338. Sijoitus parani 84 sijaa edelliseen vuoteen verrattuna.

Xiaomi kuuluu Hang Seng -indeksiin, Hang Seng China Enterprises -indeksiin, Hang Seng TECH -indeksiin ja Hang Seng China 50 -indeksiin.

Lisätietoja yhtiöstä löytyy osoitteesta https://blog.mi.com/en/.

Mediayhteydet Suomessa: xiaomi@kaikuhelsinki.fi


Xiaomi julkisti Xiaomi Pad 5:n ja muita AIoT-tuotteita

Helsinki, 15. Syyskuuta 2021 – Xiaomi on tänään julkistanut uuden tabletin Xiaomi Pad 5:n globaalissa julkistustilaisuudessaan. Tilaisuudessa esiteltiin myös muita Xiaomin älytuotteiden valikoimaa laajentavia AIoT-kuluttajatuotteita: Mi Smart Projector 2, Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) ja Mi Smart Band 6 NFC.

Uusi normaali on saanut yhä useammat kuluttajat muokkaamaan asuntojaan koronanjälkeiseen aikakauteen, jossa raja vapaa-ajan ja työn välillä on hämärtynyt. Xiaomin uudet älylaitteet tekevät kuluttajien kodeista entistä viihtyisämpiä.

Xiaomi Pad 5: pelaamiseen ja työskentelyyn

Xiaomi Pad 5 on monipuolinen työkalu sekä työtehtäviin että opiskeluun. Lisäksi sen avulla voi nauttia myös laadukkaista mobiiliviihdekokemuksista.

”Uuden normaalin myötä sekä opiskelijoiden palattua kouluihin Xiaomi Pad 5 tulee markkinoille hetkellä, jolloin siirrymme työtehtävistä viihteen pariin nopeasti. Se on aito all-in-one-työasema, joka tarjoaa paljon käyttöarvoa missä tahansa, niin luokkahuoneessa, kuin kotona tai toimistossa”, sanoo Xiaomin maajohtaja Paavo Saarinen.

Xiaomi Pad 5 on kannettava työasema täynnä premium-ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät voivat pelata ja työskennellä:

• Productivity Suite – Xiaomi Pad 5 on varustettu ominaisuuksilla, jotka parantavat tuottavuutta. 13 megapikselin kamera skannaa asiakirjat, jotta ne saa jaettua työkavereiden tai opiskelutovereiden kanssa. 12,2 gramman painoinen Xiaomi Smart Pen1 tunnistaa 4096 kosketuspainetta ja sen kosketusnäytteenottotaajuus 240 Hz. Xiaomi Smart Pen sisältää käteviä ominaisuuksia, kuten pikanäppäimet muistiinpanojen nopeaan tallentamiseen, kuvakaappausten ottamiseen tai kynän ja pyyhekumin välillä vaihtamiseen. 1080p-videota tukeva 8 megapikselin etukamera soveltuu neuvottelupuheluihin.
• Kirkas näyttö kruunaa katselukokemuksen – Xiaomi Pad 5:ssä on 11-tuumainen WQHD+ 120Hz -näyttö, joka saa sisällön elämään pehmeiden ja luonnollisten värien ja runsaiden yksityiskohtien voimin. Dolby Vision -tuen ansiosta Xiaomi Pad 5 mahdollistaa laadukkaan HDR-katselukokemuksen ja näyttää kuvat uskomattoman terävinä. Riippumatta siitä, mistä suosikkiohjelmaasi katsot, Xiaomi Pad 5:n True Display -ominaisuus ja Low Blue Light -katselutila takaavat selkeän mutta turvallisen ja mukavan katselukokemuksen.
• Mukaansatempaava akustiikka – Xiaomi Pad 5 on nautinto myös korville. Laite toistaa stereoääntä suurikokoisista nelikaiuttimista, jotka soivat tarvittaessa kovaa ja terävästi. Lisäksi Dolby Atmos -tekniikka luo on mukaansatempaavan äänen, jossa on runsaasti yksityiskohtia, syvyyttä ja realismia.
• Suorituskykyinen ja kestävä – Xiaomi Pad 5 sisältää 7 nanometrin tekniikalla valmistetun Qualcomm Snapdragon 860 -prosessorin, jonka kellotaajuus on jopa 2,96 GHz. Käyttökokemuksen jatkuvuuden varmistaa Xiaomi Pad 5:n erinomainen akku, jonka kapasiteetti on 8720 mAh.

Mi Smart Band 6 NFC: lähimaksut pandemian jälkeen

Elämä pandemian varjossa sai monet miettimään, miten rakentaa älykäs, terve ja stressitön elämä uudelleen. Auttaakseen kuluttajia sopeutumaan muuttuneeseen maailmaan Xiaomi innovoi uutta teknologiaa päivittäin käytettäviin laitteisiin.

Maaliskuussa 2020 Xiaomi julkisti Mi Smart Band 6:n, joka sisältää veren happipitoisuutta kuvaavan SpO2-toiminnon sekä muita terveysseurantaominaisuuksia, kuten nukkumisen ja stressitason seurannan sekä hengitysopastuksen, joiden avulla käyttäjät voivat hallita fyysistä ja henkistä terveyttään.

Yhteistyössä Mastercardin kanssa maailman johtava puettavien laitteiden valmistaja2 Xiaomi tarjoaa helpon lähimaksun Mi Smart Band 6:n avulla. Täyden NFC-tuen ansiosta laite sisältää nopean, turvallisen ja kätevän tavan lähimaksuihin. Maksaminen on helpompaa kuin koskaan, olipa kyse päivittäisten tavaroiden noutamisesta, julkisen liikenteen lipuista tai vain kahvin ostamisesta. Tämän lisäksi uusi Mi Smart Band 6 NFC on yhteensopiva Amazon Alexan kanssa, mikä laajentaa älykotien omistajien handsfree-kokemusta.

”Uskomme, että puettavat laitteet ovat tärkeitä maksuekosysteemille. Maksut siirtyvät korttimaksuista matkapuhelimiin sekä puettaviin laitteisiin. Teknologian ja innovaatioiden keskeinen rooli tuo markkinoille yhä enemmän maksuvalmiuksilla varustettuja laitteita. Lisäksi ne tarjoavat uusia kommunikaatiotapoja, muokkaavat työympäristöä ja parantavat digitaalista ja fyysistä vuorovaikutusta. Teemme yhteistyötä Xiaomin kanssa 19 eri alueella ja suunnitelmissamme on laajentaa yhteistyötä lähitulevaisuudessa”, sanoo Mastercardin tuote- ja innovaatiotoiminnan johtaja Valerie Nowak.

Mi Smart Projector 2: kannettava kotiteatteri

Xiaomi Pad 5:n ja Mi Smart Band 6 NFC:n lisäksi Xiaomi julkaisee myös uuden viihdelaitteen älykkääseen olohuoneeseen. Pienikokoisessa Mi Smart Projector 2:ssa on 1920x1080 Full HD -tarkkuus ja Dolby Audio -ääni. Mi Smart Projector 2 on kätevä, kannettava kytke ja käytä -laite.

Automaattisen keystone-korjauksen ja automaattitarkennuksen ansiosta laitteella saa nopeasti täydellisen suorakulmaisen kuvan useimmille pinnoille. Projektorissa on Android TV -järjestelmä, jossa on sisäänrakennettu Google Assistant3, joten se tarjoaa lähes rajattomasti viihdettä ja vie äänikomennot myös älykodin muihin laitteisiin.

Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack): nopea Wi-Fi 6 -verkko

Xiaomi Mesh System AX3000 tarjoaa vahvan ja luotettavan kaksikaistaisen Wi-Fi 6 -verkon kattavuuden suureenkin huoneistoon4. Se tukee maksimissaan jopa 254 laitetta5. 1024QAM -modulaation sekä OFDMA- ja 2 x 2 MIMO -tekniikoiden avulla Xiaomi Mesh System AX3000 optimoi verkon suorituskyvyn ja tarjoaa pienen viiveen riippumatta siitä, kuinka monta laitetta siihen on kytketty. Älykäs verkkojärjestelmä varmistaa saumattoman roaming-ominaisuuden, jos käyttäjä liikkuu huoneesta toiseen ja yhdistyy uuteen tukiasemaan.

Hinnat ja saatavuus:

Xiaomi Pad 5 tulee Suomessa saataville muistiversiona 6 Gt + 128 Gt, jonka ohjehinta on 389 euroa.

Mi Smartband 6 NFC, Mi Smart Projector 2 Pro ja Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) tulevat saataville Suomessa myöhemmin syksyllä. Niiden saapumisesta ja hinnoittelusta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

1: Xiaomi Smart Pen myydään erikseen.
2: Lähde: Canalys Wearable Band Analysis (Sell-in shipments), Q2 2021.
3: Google, Android TV ovat Googlen tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla kielillä.
4: Jokainen Xiaomi Mesh System AX3000 toimitetaan kahden paketissa. Yksittäisen laitteen peittoalue on noin 185 neliömetriä ja kahden yhteenlaskettu peitto noin 370 neliömetriä.
5: 2 976 Mbps ja 254 laitetta on testattu onnistuneesti laboratorio-olosuhteissa.

Tietoja Xiaomista

Xiaomi Corporation perustettiin huhtikuussa 2010 ja on listattu Hong Kongin pörssin päälistalle 9. heinäkuuta 2018 (1810.HK). Xiaomi on kuluttajaelektroniikan ja älykkäiden laitteiden valmistaja, jonka toiminnan ydintä ovat älypuhelimet ja älylaitteet, joita yhdistää esineiden internet (IoT).

Xiaomi kiinnittää tasapuolisesti huomiota innovaatioon ja laatuun, ja yhtiö tavoittelee laadukkaita käyttäjäkokemuksia sekä toiminnallista tehokkuutta. Xiaomi kehittää taukoamatta hämmästyttäviä, kohtuuhintaisia tuotteita, jotta kaikki pääsevät nauttimaan laadukkaammasta elämästä innovatiivisen teknologian avulla.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä Xiaomista tuli globaalien älypuhelinmarkkinoiden toiseksi suurin älypuhelinvalmistaja. Lisäksi yhtiö on kehittänyt maailman johtavan, kuluttajille suunnatun AIoT (AI+IoT) -alustan, johon on yhdistetty jo 374,5 miljoonaa älylaitetta. Luku ei sisällä älypuhelimia tai tietokoneita. Xiaomin laitteita on saatavilla yli 100 maassa ympäri maailmaa. Elokuussa 2020 yhtiö nousi toista kertaa Fortune Global 500 -listalle sijoittuen sijalle 338. Sijoitus parani 84 sijaa edelliseen vuoteen verrattuna.

Xiaomi kuuluu Hang Seng -indeksiin, Hang Seng China Enterprises -indeksiin, Hang Seng TECH -indeksiin ja Hang Seng China 50 -indeksiin.

Lisätietoja yhtiöstä löytyy osoitteesta https://blog.mi.com/en/.

Mediayhteydet: xiaomi@kaikuhelsinki.fi


Xiaomin sähköajoneuvohanke etenee

Peking, Kiina – Xiaomi Corporation on ilmoittanut saaneensa päätökseen sähköautoiluun keskittyvän Xiaomi EV Company Limitedin yritysrekisteröinnin. Yhtiön rekisteröity pääoma on noin 1,31 miljardia euroa. Xiaomin perustaja ja toimitusjohtaja Lei Jun on Xiaomi EC Company Limitedin laillinen edustaja. Kyseessä on merkittävä askel Xiaomin älykkään sähköauton projektille, joka on virallisesti edennyt kehitysvaiheeseen.

Xiaomi aikoo investoida sähköajoneuvobisnekseen jopa 10 miljardia dollaria seuraavien kymmenen vuoden aikana. Xiaomi EV on jo rekrytoinut tiimiinsä noin 300 työntekijää.

Lue lisää alla olevasta englanninkielisestä tiedotteesta.

Mediayhteydet: xiaomi@kaikuhelsinki.fi

 

Xiaomi Smart Electric Vehicle Business Ushered in a Key Milestone

With Lei Jun Investing RMB 10 Billion and Completing the Company Registration of Xiaomi EV Company Limited

Beijing, CHINA – Xiaomi Corporation (“Xiaomi” or the “Group”) today announced that Xiaomi EV Company Limited has completed the business registration with a registered capital of RMB 10 billion. Lei Jun, Founder, Chairman and CEO of Xiaomi, is the legal representative of Xiaomi EV Company Limited. This marks a key milestone of the much-anticipated smart electric vehicle (EV) initiative which has officially entered a substantial development phase.

Towards the end of March 2021, Lei Jun, the Founder of Xiaomi, was announcing in his speech the company’s EV business initiative and Xiaomi is committed to investing an estimated USD 10 billion in total in EV business over the course of the next 10 years, with an initial investment of RMB 10 billion. He himself will lead the team and stake his entire reputation on fighting for the EV business of Xiaomi. Today, Lei Jun has become the legal representative of Xiaomi EV Company Limited and he is leading the team to double down on the EV manufacturing to turn his promises into actions, showing his firm determination and faith.

Ever since Xiaomi announcing to launch the EV business, the company has become the hope to revitalize the automotive industry and a representative to innovate its potential development. On July 28th, Lei Jun recruited talents for Autonomous Department on Weibo. During the 2021 Q2 earnings call on August 25th, Wang Xiang, Partner and President of Xiaomi, expressed that he felt the immense love from the automotive industry for Xiaomi as the company has received over 20,000 resumes. The Xiaomi EV team has carefully selected talents and formed a team of about 300 employees. The strong appeal of talent recruitment demonstrated that Xiaomi has become an emerging force that carries high expectations among the business insiders. As the team is still expanding rapidly, it welcomes more like-minded talented individuals to join.

During the 5 months from the announcement of Xiaomi EV initiative to the official registration of the EV company, the Xiaomi EV team has conducted a massive amount of user research and industry chain inspections, with more than 2,000 interview surveys and visits to over 10 industry peers and partners, while pressing ahead with the EV product definition and team formation.

In addition, Xiaomi announced its acquisition of an autonomous driving technology company Deepmotion Tech on August 25th. This shows that the Group has started to focus on building automotive-related technologies and talents. There are 16,000 engineers at Xiaomi currently and its R&D expenses was nearly RMB 10 billion in 2020. This demonstrates Xiaomi’s capability and confidence in having a rich talent pool and technologies. Xiaomi’s technological advantages in artificial intelligence, new materials and other fields will form a strong support for the automotive business.

In the meantime, Xiaomi reported a record revenue and a profit growth of the Group in the company’s 2021 Q2 earning results. In the second quarter of 2021, Xiaomi’s total revenue amounted to RMB 87.8 billion, representing an increase of 64.0% year-over-year; adjusted net profit for the period was RMB 6.3 billion, an increase of 87.4% year-over-year. The total revenue and the adjusted net profit both reached record highs in the quarter. Additionally, Xiaomi EV business has completed its rapid team building while invested heavily in the key technology of autonomous driving and officially registered Xiaomi EV Company Limited. A number of achievements have proven that after 5 months of preparation, a better than ever Xiaomi is ready to embark on a new journey and the future performance of Xiaomi EV that is worthy of all expectations.

– End –

About Xiaomi Corporation
Xiaomi Corporation was founded in April 2010 and listed on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange on July 9, 2018 (1810.HK). Xiaomi is a consumer electronics and smart manufacturing company with smartphones and smart hardware connected by an IoT platform at its core.
Embracing our vision of “Make friends with users and be the coolest company in the users’ hearts”, Xiaomi continuously pursues innovations, high-quality user experience and operational efficiency. The company relentlessly builds amazing products with honest prices to let everyone in the world enjoy a better life through innovative technology.

Xiaomi is one of the world’s leading smartphone companies. The company’s market share in terms of smartphone shipments ranked No. 2 globally in the second quarter of 2021. The company has also established the world’s leading consumer AIoT (AI+IoT) platform, with 374.5 million smart devices connected to its platform (excluding smartphones and laptops) as of June 30, 2021, excluding smartphones and laptops. Xiaomi products are present in more than 100 countries and regions around the world. In August 2021, the company made the Fortune Global 500 list for the third time, ranking 338th, up 84 places compared to 2020.

Xiaomi is a constituent of the Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index and Hang Seng China 50 Index.


SKYCHARGE on maailman ensimmäinen Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) hyväksymä valmistajasta riippumaton sähkölentokoneen latausasema

LE MONT-SUR-LAUSANNE, SVEITSI – SKYCHARGE on ensimmäinen lentokonevalmistajasta riippumaton sähkölentokoneen latausasema, joka on saanut hyväksynnän Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolta (EASA). Hyväksyntä on merkittävä kehitysaskel edettäessä kohti ympäristöystävällistä lentomatkailua.

SKYCHARGE perustuu Eatonin kehittämään lataustekniikkaan, joka tarjoaa sähkölentokoneille ja eVTOL-koneille (electric vertical takeoff and landing) erinomaisen hyötysuhteen (yli 96 %), pienen ekologisen jalanjäljen ja suuren tehotiheyden. Latausasema on saatavilla joko kiinteästi asennettuna tai pyörillä varustetulla, helposti liikuteltavalla jalustalla. Liikuteltava asema lataa sekä sähkölentokoneita (GB/T-latauspistoke) että autoja (joko CCS- tai CHAdeMO-pistoke) ilman asennuskustannuksia, sillä se voidaan liittää olemassa olevaan CEE-pistorasiaan.

SKYCHARGE on samalla ensimmäinen sähkölentokoneille suunniteltu latausasema, joka on varustettu V2G-ominaisuudella (Vehicle-to-Grid), eli se kykenee siirtämään energiaa lentokoneesta sähköverkon suuntaan.

Lue lisää alla olevasta englanninkielisestä tiedotteesta.

Mediayhteydet: eaton@kaikuhelsinki.fi

 

SKYCHARGE, powered by Green Motion and Pipistrel, is the world’s first OEM-independent electric airplane charger to be approved by the European Union Aviation Safety Agency (EASA)

LE MONT-SUR-LAUSANNE, SWITZERLAND - SKYCHARGE, powered by Green Motion and Pipistrel, has just become the world’s first OEM*-independent electric plane charger to be approved by the European Union Aviation Safety Agency (EASA).

The news comes after Pipistrel's Velis Electro aircraft received the first ever type certificate for an electric plane from EASA in June last year. The SKYCHARGE approval is another important milestone in the quest for environmentally sustainable aviation.
SKYCHARGE is built on Eaton's proprietary DC charging technology, bringing unrivalled conversion efficiency (higher than 96%), footprint, and power density charging infrastructure to electric planes and eVTOL (electric Vertical Takeoff and Landing) aircraft.

The charger is available either as a fixed version on a stand or with wheels for mobility. The SKYCHARGE mobile version powers both electric planes (via GB/T charger plug) and cars (via either CCS or CHAdeMO plug), without installation costs because the charger can easily be connected to an existing CEE socket.

SKYCHARGE is also the first charging station for electric airplanes with smart grid functionalities, being Vehicle-to-Grid (V2G) ready.
François Randin, Founder and CEO of Green Motion, which is now part of Eaton, said: "SKYCHARGE is the result of the partnership between Pipistrel and Green Motion - two companies with revolutionary ideas and cutting-edge solutions. By putting our world-class engineering teams together to shape and define the future of electric planes, we seek to deliver the best flying experience and significantly reduce the cost of flying, as well as air and noise pollution.”

Eaton and Pipistrel are members of SAE International’s AE-7D Aircraft Energy Storage and Charging Committee, which enables them to participate actively in the setup of an internationally accepted aerospace standard in e-flight charging.

*OEM means Original equipment manufacturer

About Eaton
Eaton’s electrical business is a global leader with expertise in power distribution and circuit protection; power quality, back-up power and energy storage; control and automation; life safety and security; structural solutions; solutions for harsh and hazardous environments; and engineering services. Eaton is positioned through its global solutions to answer customers’ most critical electrical power management challenges.

Eaton’s mission is to improve the quality of life and the environment through the use of power management technologies and services. We provide sustainable solutions that help our customers effectively manage electrical, hydraulic, and mechanical power – more safely, more efficiently, and more reliably. Eaton’s 2020 revenues were $17.9 billion, and we sell products to customers in more than 175 countries. We have approximately 85,000 employees. For more information, visit www.eaton.com.

About Pipistrel
Pipistrel is a world-leading small aircraft designer and manufacturer, specialized in energyefficient and affordable high-performance aircraft. With more than 30 years of experience, Pipistrel has produced more than 2,200 aircraft to-date, gaining significant international reputation by delivering unique, innovative products to passionate customers on all continents.

First-to-fly an electric two-seater in 2007, and the winner of the NASA Green Flight Challenge in 2011 with the world’s first electric four-seat aeroplane, Pipistrel has designed nine different experimental and serially produced electric aircraft. It has also developed propulsion systems, including batteries, power controllers and electric motors, for small and general aviation class of aircraft for NASA and Siemens, among others. With involvement in standardisation committees, i.e. ASTM F44.40, F39.05, SAE AE7-D, Pipistrel is helping to enable the future market of hybrid-electric aviation.

Pipistrel is the only company in the world currently selling four different electric aircraft models; the Taurus Electro, Alpha Electro and Alpha Electro LC are now being complemented by the EASA type certified Velis Electro.

Pipistrel Vertical Solutions, the company’s R&D division, holds an EASA Design Organisation Approval and has the capability of bringing a new aircraft design concept from a basic idea into a certified design, ready for production. The division is also developing electric and hybrid-electric eVTOL air taxi and unmanned cargo delivery UAVs, as well as a hydrogen fuel-cell powered 19-seat miniliner/microfeeder, aimed at revolutionising the intra-European transport market.

Learn more: https://www.pipistrel-aircraft.com/

Media relations: press@pipistrel-aircraft.com

 


Qualcomm, Google ja Renault kehittävät yhteistyössä älykästä hallintalaitteistoa autoihin

Qualcomm Technologies on ilmoittanut kehittävänsä yhteistyössä Googlen ja Renault Groupin kanssa Qualcommin kolmannen sukupolven Snapdragon Automotive Cockpit -alustaan perustuvaa autojen hallinta- ja infotainment-järjestelmää. Suurta kosketusnäyttöä sekä Googlen tuttuja palveluja (muun muassa Google Assistant, Google Maps ja Google Play) hyödyntävä järjestelmä esiteltiin yhdessä sitä käyttävän Renault Mégane E-TECH Electricin kanssa IAA Mobility 2021 -tapahtumassa Münchenissä.

Lue lisää alla olevasta englanninkielisestä tiedotteesta.

Mediayhteydet: qualcomm@kaikuhelsinki.fi

Qualcomm Works with Google to Bring Premium and Intelligent In-Vehicle Experiences to Renault Group’s Mégane E-TECH Electric

Mégane E-TECH Electric to Utilize 3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platforms and Google Technologies to Design Seamless and Cutting-Edge In-Car Experiences

MUNICH – September 6, 2021 – Qualcomm Technologies, Inc. today announced the company will work with Google and Renault Group to design a rich and immersive in-vehicle experience for Renault’s next-generation electric vehicle, the new Mégane E-TECH Electric, which was unveiled today at IAA Mobility 2021 in Munich. Renault Group will utilize the 3rd Generation Snapdragon® Automotive Cockpit Platforms from Qualcomm Technologies to power the vehicle’s technically advanced infotainment system— which is comprised of portrait-sized touchscreen infotainment displays for audio, visual and navigational functions— bringing ease of use and comfort to drivers and passengers. To further enhance the experience for drivers and passengers, infotainment systems in the new Mégane E-TECH Electric will come equipped with built-in Google apps and services to not only provide intelligent infotainment and in-vehicle customer applications (such as Google Assistant, Google Maps and Google Play), but to also keep the vehicle fresh and current with evolving digital trends with its upgradeable capabilities.

The new Mégane E-TECH Electric’s stylish infotainment system aims to meet the automotive industry’s requirements and consumers’ growing demand for premium in-vehicle experiences, as well as to underscore the Mégane E-TECH Electric’s position as a highly competitive electric vehicle in the market.

As the automotive industry’s first-announced scalable artificial intelligence (AI)-based solution, the 3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platforms are designed to transform in-vehicle experiences, supporting higher levels of compute and intelligence needed for advanced capabilities featured in next generation vehicles, including highly intuitive AI experiences for in-car virtual assistance, natural interactions between the vehicle and driver, and contextual safety use cases. Utilizing 3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platforms, upcoming Mégane E-TECH Electric vehicles will be designed to deliver transformative experiences for drivers and passengers.

The Mégane E-TECH Electric’s digital cockpit is powered by Android Automotive Operating System (AAOS), utilizing Google’s technology to bring a new level of intelligence into their vehicles. With Google built-in, the Mégane E-TECH Electric will also feature hands-free help from Google Assistant, positionally precise navigational maps with Google Maps, as well as a rich ecosystem of automotive applications and services on Google Play that are connected and upgradeable.

“Digital cockpits have quickly transformed how drivers and passengers interact with their vehicles, allowing for more personalization and enhanced comfort,” said Thierry Cammal, Alliance Global Vice President Renault Software Factory. “We believe that our continued work with Google and Qualcomm Technologies is critical to redefining in-vehicle experiences, allowing us to provide advanced features and capabilities to elevate the experiences for drivers and passengers.”

“We recognize consumers’ and automakers’ increasing demands for intelligent and safe in-vehicle experiences, and we are proud to have our 3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platforms play a role in helping meet these needs with the Mégane E-TECH Electric vehicles,” said Nakul Duggal, senior vice president & GM, automotive, Qualcomm Technologies, Inc. “We look forward to extending our long-term relationships with industry leaders like Google and Renault Group to reimagine and redesign the overall experience for drivers and passengers within this new digital age.”

Qualcomm Technologies’ integrated automotive platforms, including the Snapdragon® Digital Chassis, continue to grow the company’s telematics, infotainment and in-car connectivity businesses, with an order pipeline of more than $10 billion. Qualcomm Technologies’ automotive solutions combine a multitude of leading technologies, scale and experience to support the creation of advanced automotive infotainment systems. Snapdragon Automotive Cockpit Platforms from Qualcomm Technologies bring next generation technologies to automakers and Tier-1 suppliers around the globe to design and power their next-generation digital cockpit systems.

About Qualcomm
Qualcomm is the world’s leading wireless technology innovator and the driving force behind the development, launch, and expansion of 5G. When we connected the phone to the internet, the mobile revolution was born. Today, our foundational technologies enable the mobile ecosystem and are found in every 3G, 4G and 5G smartphone. We bring the benefits of mobile to new industries, including automotive, the internet of things, and computing, and are leading the way to a world where everything and everyone can communicate and interact seamlessly.

Qualcomm Incorporated includes our licensing business, QTL, and the vast majority of our patent portfolio. Qualcomm Technologies, Inc., a subsidiary of Qualcomm Incorporated, operates, along with its subsidiaries, substantially all of our engineering, research and development functions, and substantially all of our products and services businesses, including our QCT semiconductor business.

###
Snapdragon is a trademark or registered trademark of Qualcomm Incorporated.

Snapdragon Automotive Cockpit Platforms and Snapdragon Digital Chassis are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

About Renault Software Factory: https://www.linkedin.com/company/renault-software-factory/?viewAsMember=true

Google, Android, Google Maps, and Google Play are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.