Suomen valmius lisätä uusiutuvan energian käyttöä on huippuluokkaa muihin Euroopan valtioihin verrattuna

Tutkimusraportin mukaan joustomarkkinoiden kehitys on keskeisessä roolissa Euroopan Fit-for-55-ilmastopaketin onnistumiselle

Espoo, 14. lokakuuta 2021 – Onnistuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Euroopassa riippuu kaikkien maiden – sekä EU:n jäsenten että sen ulkopuolisten – valmiudesta ottaa käyttöön uusiutuvan energian tuotannon vaatimaa joustoteknologiaa fossiilisten polttoaineiden tuotannon vähentyessä. Tuoreen Energy Transition Readiness Index 2021 -raportin (ETRI) mukaan Suomi on yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa Euroopan kärkikolmikko arvioitaessa valtioiden kykyä saavuttaa vuoteen 2030 asetetut tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

REA:n (Association of Renewable Energy and Clean Technology) ja energianhallintayhtiö Eatonin julkaisema ETRI-raportti tarkastelee 12 Euroopan maan energiamarkkinoita ja arvioi niiden valmiutta edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa, jotta maat voisivat saavuttaa vuoteen 2030 asetetut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet. Raportissa analysoidaan, mitä maat ovat jo tehneet, ja mitä niiden pitäisi vielä tehdä. Lisäksi siinä alleviivataan, miten tärkeää olisi saada myös yksityiset investoimaan uusiutuvaa energiaa tuekseen tarvitsemiin joustopalveluihin ja sähköverkkoihin. Raportissa arvioidut maat ovat Alankomaat, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska.

Ketteryys ja vakaus Suomen valtteja

ETRI tarkastelee maiden energiamurrosvalmiuksia kolmessa eri kategoriassa: sosioekonominen tilanne, teknologinen soveltuvuus ja markkinoiden valmius. Suomi ja Ruotsi olivat ainoat valtiot, jotka saivat jokaisessa kategoriassa asteikolla 1–5 korkeimman arvosanan 5. Näiden pohjalta Suomelle annettiin korkein mahdollinen yleisarvosana, 5.

Raportin perusteella Suomi on keskimääräistä paremmassa tilanteessa, sillä täällä on selkeät poliittiset tavoitteet ja toteutussuunnitelmat energiamurroksen varalle, vaikka niiden toteutuminen onkin viivästellyt. Naapuriensa Norjan ja Ruotsin tapaan Suomella todetaan olevan vähemmän haasteita energiamurroksen toteuttamiseen kuin monella muulla Euroopan maalla, sillä Suomen sosiaaliset ja poliittiset tekijät, kuten toimialaa koskevat pelisäännöt, tukevat energiamurroksen edistämistä.

Suomi on kokonaisuudessaan teknisesti muita maita valmiimpi uusiutuvan energian käytön yleistymiseen. Raportin mukaan Suomen markkinoita koskevat pelisäännöt ovat melko tasapuoliset ja mahdollistavat uusien teknologioiden käyttöönoton. Kaiken kaikkiaan Suomessa on teknisesti vahva verkko, ja Suomi on kysyntäjoustomarkkinoiden edelläkävijä Euroopassa.

Erityisesti suurissa talousmaissa, kuten Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa, tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä merkittäviä investointeja kysyntäjoustoon. Lisäksi markkinoiden pitäisi uudistua, jotta myös yksityiset sijoittajat saataisiin houkuteltua sijoittamaan joustavuusteknologiaan, joka sisältää muun muassa älykkäästi hallitut sähköautojen laturit, akustot sekä lämpöenergian varastointi ja sähköverkon kanssa interaktiiviset datakeskukset.

Ristiriitaa tavoitteiden ja toimien välillä

Kyseessä on toinen kerta, kun Eaton ja REA ovat selvittäneet Euroopan sähkömarkkinoiden valmiutta energiamurrokseen. Ensimmäinen ETRI julkaistiin marraskuussa 2019. Raportin uudistaminen oli ajankohtaista, sillä EU julkaisi aiemmin tänä vuonna laajan Fit-for-55-ilmastopaketin, jonka on määrä nopeuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Myös EU:n ulkopuoliset maat, joilla on vastaavat tavoitteet, olivat tarkastelun alla.

Raportissa pyritään arvioimaan, missä määrin maat ovat ottaneet käyttöön käytäntöjä, jotka kannustavat yksityisiä sijoittajia sijoittamaan joustavuusteknologiaan. Raportin mukaan useissa maissa tavoitteiden ja toimien välillä on ristiriita, erityisesti suuremmissa valtioissa. Suuremmilla valtioilla vaikuttaa olevan suuremmat haasteet, koska ne jarruttavat investointeja monimutkaisella lainsäädännöllä ja rajoituksilla. Tilannetta pahentaa entisestään alan vakiintuneiden toimijoiden rooli niiden määrittelyssä.

”Pitää luoda käytäntöjä ja kannustimia, jotta jokaiseen maahan saadaan oikeudenmukaiset, avoimet ja helposti saavutettavat markkinat kysyntäjoustolle. Sijoittajat toivovat markkinoilta vakautta ja ennustettavuutta sekä selkeitä pelisääntöjä, muuten rahoituksen löytäminen hitaasti itsensä takaisin maksaville investoinneille on vaikeaa. Epävarmuus lainsäädännön muutosten laajuudesta, ajoituksesta ja vaikutuksista voi estää tai hidastaa investointeja”, sanoo Eatonin maajohtaja Lauri Tuomaala.

”Raportti ei ole maiden välinen sarjataulukko, vaan se pyrkii parhaansa mukaan selvittämään, mikä toimii joissakin maissa ja miksi, jotta parhaat opit voidaan jakaa. Alankomaat, Irlanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska osoittivat olevansa muita valmiimpia siirtymään uusiutuviin energialähteisiin sekä niihin liittyvien kysyntäjoustomarkkinoiden kehittämisessä. Ne vaikuttavat olevan ketteriä ja kykeneviä mukauttamaan sähkömarkkinoitaan. Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Sveitsi ja Iso-Britannia ovat haastavammassa tilanteessa”, sanoo REA:n toimitusjohtaja, tohtori Nina Skorupska.

Mediayhteydet: eaton@kaikuhelsinki.fi

Lataa Energy Transition Readiness Index 2021 -raportti: www.eaton.com/etri

Eaton on globaali, johtava energialiiketoiminnan asiantuntija. Eatonilla on vahvaa paikallista sovellusosaamista sähkönjakelussa ja suojaamisessa, sähkönsyötön varmistamisessa ja energiavarastoinnissa, sähkönlaadussa sekä sen hallinnassa ja automatisoinnissa, turvallisuuden takaamisessa rakenteellisissa ratkaisuissa sekä vaativissa ympäristöratkaisuissa. Kokonaispalveluiden, kanavien, integroidun digitaalisen alustan ja näkemysten avulla Eaton tukee toimialoja ympäri maailmaa ja auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan kriittisimmät sähkönhallintaan liittyvät haasteet.

Eatonin tehtävänä on parantaa elämänlaatua ja ympäristöä virranhallintateknologioiden ja -palveluiden avulla. Tarjoamme kestävään kehitykseen perustuvia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme hallinnoimaan sähköistä, hydraulista ja mekaanista voimaa – turvallisemmin, tehokkaammin ja luotettavammin. Eatonin vuoden 2020 liikevaihto oli 17,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja myymme tuotteita asiakkaillemme yli 175 maassa. Eatonilla on noin 92 000 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa Eaton.com. 

About the Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA):
The Association for Renewable Energy and Clean Technology (known as the REA) is the UK’s largest trade association for renewable energy and clean technologies with around 550 members operating across heat, transport, power and the Circular Economy. The REA is a not-for-profit organisation representing fourteen sectors, ranging from biogas and renewable fuels to solar and electric vehicle charging. Membership ranges from major multinationals to sole traders.