Suomen ilmastopaneeli: Kunnat aktiivisia hiilineutraaliuden tavoittelussa, termin määrittelyssä eroja

Suomen ilmastopaneelin tuore Hiilineutraalius ilmastopolitiikassa -raportti avaa eroja siihen, miten valtiot, alueet ja kunnat käsittävät hiilineutraaliuden. Raportin mukaan kunnat ja alueet ovat aktiivisesti asettaneet hiilineutraaliustavoitteita, mutta laskentasäännöt kaipaavat yhtenäistämistä kansallisen ja kansainvälisen vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Suomen ilmastopaneelin toinen juuri julkaistu raportti selventää LULUCF-asetusta erityisesti metsien vertailutason laskennan näkökulmasta.

Hiilineutraaliudesta on tullut ilmastopolitiikan tavoite. Hiilineutraaliuden termiä ei ole kuitenkaan täsmällisesti määritelty ilmastopolitiikan yhteydessä, ja siksi hiilineutraalius voi merkitä erilaista kunnianhimoa ilmastopolitiikassa riippuen siitä, mitä hiilineutraaliuden termillä tarkoitetaan.

Ilmastopaneeli on selvittänyt tuoreessa raportissaan hiilineutraaliuden tavoitteita valtioiden, alueiden ja kuntien tasolla ja sitä, kuinka hiilineutraaliutta tulisi lähestyä. Nykyhallitus on linjannut Suomen tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuonna 2035. Yleisesti tavoitteen on tulkittu tarkoittavan tilannetta, jossa Suomen päästöjen ja maankäyttösektorin (LULUCF) nettonielun yhteenlaskettu määrä on nolla. Tulkinta on yhtenäinen EU:n pitkän aikavälin ilmastoneutraaliuden tavoitteen kanssa.

Ilmastopaneelin mukaan hiilineutraalius tulisi aina määritellä täsmällisesti. Paneelin mukaan hiilineutraaliuden tulisi kehittyneissä maissa olla ilmastonmuutoksen hillintätyön päätavoitteen sijaan vasta välitavoite. Hiilineutraaliuden jälkeen valtioiden tulisi päästä nettonegatiivisiksi, jolloin nielut, eli poistumat, olisivat päästöjä suuremmat.

Suomen kunnat ja alueet innokkaita hiilineutraaliuden tavoittelussa

Suomessa on 15 kuntaa ja kaupunkia, jotka ovat sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Näiden lisäksi kaksi maakuntaa on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 ja 2040 mennessä.

Suomessa alueiden ja kuntien kasvihuonekaasupäästöt lasketaan pääsääntöisesti käyttöperusteisella menetelmällä, joka ottaa huomioon alueen ja kunnan ulkopuolella aiheutetut energian tuotannon suorat päästöt. Laskennassa esiintyy kuitenkin eroja, jotka pitäisi yhtenäistää maamme sisällä kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.

Alueiden ja kuntien tulisi soveltaa samoja laskentasääntöjä, joilla tavoitellaan valtion hiilineutraaliutta. Alueet ja kunnat voivat käyttää ulkomailta hankittuja kompensaatioita samoilla säännöillä kuin valtio. Suomessa on ollut suuria odotuksia sisällyttää kompensaatioihin peltojen, soiden ja metsien hiilinielujen kasvattaminen. Kotimaan sisällä on mahdollista tehdä kompensaatiota tarjoavia toimenpiteitä, jos ne täyttävät samat ehdot kuin hyväksyttävät kompensaatiot ulkomailta.

Myös kaksoislaskenta eri alueiden ja kuntien välillä on vältettävä erillisen päästöjen tai nielujen korvamerkinnän avulla. Kotimaassa toteutettavien kompensaatioiden sovellusalueista ja säännöistä tarvitaan myös nykyistä parempi tietopohja, jotta niiden ilmastovaikutukset olisivat odotusten mukaisia.

Fakta: Hiilineutraaliuden tarkastelutavoissa suuria eroja valtioiden välillä

  • Yleensä valtiot tarkastelevat vain rajojensa sisällä tapahtuvia päästöjä. Esimerkiksi Ranskassa tarkastelussa on kuitenkin mukana kansainvälisen laiva- ja lentoliikenteen päästöt.
  • Hiilineutraaliudessa lähtökohtana on kasvihuonekaasupäästöjen vähennys. Ruotsissa vähennystaso on määritelty 85 prosentiksi vuonna 2045 vuoden 1990 päästötasosta. Osa valtioista, kuten Suomi, ei ole määritellyt päästöille omaa tavoitetasoa osana hiilineutraaliustavoitetta.
  • Hiilineutraaliuden saavuttamiseen voidaan myös laskea koko maan LULUCF-nettonielu tai erikseen tämän tason ylittävä osa, eli niin sanottu lisäinen nielu. Esimerkiksi Ruotsin mallissa hiilineutraaliuden saavuttamisessa otetaan huomioon vain lisäiset nielut.
  • Nettonollapäästöjä voidaan tavoitella myös poistamalla teknisesti ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoimalla päästöt pysyvästi pois ilmakehästä.
  • Joissain maissa jäljelle jääneiden päästöjen vähentämiseen hyödynnetään kansainvälisiä päästöjen hyvitysjärjestelmiä, eli kompensaatioita. Suomi ei ole toistaiseksi esittänyt hyödyntävänsä kompensaatiomenettelyä, mutta esimerkiksi Ruotsi on ottanut kompensaatiot mukaan osaksi hiilineutraaliuden tavoittelua.

LULUCF-raportti selventää metsien vertailutason laskentaperiaatteita

LULUCF-asetuksella säädellään, kuinka maankäyttösektori sisällytetään EU:n energia- ja ilmastokehyksen vuoden 2030 tavoitteisiin. Suomen ilmastopaneelin LULUCF-raportissa on selvitetty, millainen LULUCF-asetus on ja kuinka metsien vertailutaso määräytyy ja toimii osana maankäyttösektorin päästölaskentaa. Raportti auttaa toimijoita ymmärtämään, millaiseen politiikkaan maankäyttösektori EU:ssa asettuu.

Metsien vertailutaso on kuvaus siitä, kuinka suureksi metsien hiilinielu muodostuisi laskentakaudella, jos jäsenvaltiossa noudatetaan kestävän metsänhoidon käytäntöjä aiemman vertailukauden mukaisesti. LULUCF-raportin mukaan jäsenvaltioiden metsien vertailutason määrittämistavat poikkeavat toisistaan merkittävästi – raportti tunnistaa ainakin yhdeksän erilaista laskentaperiaatetta.

Jäsenvaltioiden käyttämät metsien vertailutason määrittämisperiaatteet poikkeavat toisistaan, sillä LULUCF-asetus ei vaadi jäsenvaltioita käyttämään samanlaisia lähestymistapoja. Tämän taustalla ovat erot metsänhoitokäytännöissä, metsävaratiedoissa ja metsien kehityksen mallinnusperinteissä, joita puolestaan selittävät erot metsien rakenteessa, metsäsektorin kansantaloudellisessa merkityksessä ja metsien pinta-alassa suhteessa maa-alaan. LULUCF-asetusta voidaan myös tulkita jäsenvaltioissa lukuisin eri tavoin.

Raportin mukaan metsien ikäluokkajakaumalaskelmat osoittavat, että LULUCF-asetus on oikeassa, kun se korostaa metsien ikäluokkarakenteen dynamiikan ennakoimista vertailutasojen laskemisessa, kun tavoitteena on hiilinielujen vahvistaminen. Asetuksen mukaan menneisyydessä toteutuneeseen hakkuutasoon perustuva hakkuuintensiteetin määritys ei anna mahdollisuutta sopeuttaa hakkuusuunnitelmaa ilmastonmuutoksesta tai metsänhoidosta johtuviin muutoksiin.

Metsien vertailutason määrittäminen on jäsenvaltioille annettu, ensimmäistä kertaa toteutettava monivaiheinen prosessi, jossa joudutaan tekemään lukuisia valintoja. Yksittäisillä valtioilla on olla kannustin pyrkiä mahdollisimman alhaiseen metsien vertailutasoon verrattuna metsien todelliseen hiilinieluun laskentakaudella. Se mahdollistaisi lisähakkuut ilman päästökompensointeja. LULUCF-asetuksen kriteereillä ja vertailutasolaskelmien teknisellä arvioinnilla lisätään metsien vertailutasolaskelmien avoimuutta ja minimoidaan kansallisia pyrkimyksiä strategiseen raportointiin.

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle kansallisen metsätalouden tilinpidonsuunnitelman sekä ehdotuksen metsien vertailutason suuruudesta vuosina 2021–2025. Komission asettama asiantuntijaryhmä arvioi raportit keväällä 2019, ja käytännössä kaikki jäsenvaltiot joutuvat muokkaamaan tilinpitosuunnitelmiaan ja vertailutasoehdotuksiaan. Päivitetyt raportit on toimitettava komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä, ja komissio vahvistaa jäsenvaltioiden metsien vertailutasot vuonna 2020.

Lue hiilineutraalius- ja LULUCF-raportit kokonaisuudessaan täältä:

Hiilineutraalius ilmastopolitiikassa – valtiot, alueet ja kunnat >>

LULUCF-asetus ja metsien vertailutaso >>

Lisätietoja:

Hiilineutraaliusraportti:

Jyri Seppälä
professori
kestävä kulutus ja tuotanto
Suomen ympäristökeskus
puh. 040 740 1708

LULUCF-raportti:

Antti Asikainen
tutkimusylijohtaja
Luonnonvarakeskus
puh. 02 9532 3250

Ilmastopaneeli
Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Ilmastopaneelissa on mukana 14 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Työtä avustaa kaksihenkinen sihteeristö. Vuosina 2016-2019 on käynnissä ensimmäinen valtioneuvoston nimittämän Ilmastopaneelin toimikausi.


Syksyn säilöntäkausi on nyt – tässä vinkit ekologiseen pakastamiseen

Syksyllä pakastimet pursuavat sieniä ja marjoja, jotka ovat terveellistä ruokaa. Miten ruoat kannattaa pakastaa? Vattenfallin energia-asiantuntija vinkkaa, miten säilöt syksyn herkut mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Ruoantuotanto- ja kulutus aiheuttaa noin viidenneksen kulutuksen hiilijalanjäljestä. Yksi tapa vähentää ruoankulutuksen ympäristövaikutuksia on suosia syksyllä luonnon antimia.
Luonnosta poimitut marjat, sienet ja metsästetty riista ovat päästötöntä ruokaa. Päästöjä syntyy ainoastaan siirtymisistä, jos metsään on matkattu esimerkiksi autolla.

”Matkoissa kannattaa aina suosia kimppakyytejä ja julkista liikennettä. Esimerkiksi sienestys- tai metsästysporukka voi siirtyä paikan päälle yhdellä autolla useamman sijaan”, Vattenfallin energia-asiantuntija Malkus Lindroos neuvoo.

Pakastamista ei kannata pelätä

Moni on tottunut säilömään ruokaa pakastamalla, ja syksyllä pakastin täyttyy entisestään, kun sienet ja marjat valtaavat pakastinlokerot. Vaikka pakastaminen kuluttaa energiaa, sitä ei kuitenkaan kannata lopettaa energiankulutuksen pelossa.

”Ruoan pakastaminen on ekologista. Ruoan tuotannon ja kuljetuksen hiilidioksidipäästöt ovat kertaluokkia suuremmat kuin pakastamisen energiankulutus, eli pakastamista kannattaa hyödyntää arjessa. Ruoan pakastaminen on ekoteko myös sen vuoksi, että pakastaminen on erinomainen keino välttää ruokahävikkiä”, Lindroos kertoo.

Sen sijaan, että kuluttaja pohtisi pakastamisen oikeutusta, hän voi vaikuttaa siihen, miten pakastaa ruokansa.

”Esimerkiksi yksi tapa on ostaa fossiilivapaasti tuotettua sähköä, joka nollaa pakastimen käytöstä aiheutuneet päästöt”, Lindroos kertoo.

Lue energia-asiantuntijan vinkit tehokkaaseen pakastamiseen:

Viisi vinkkiä syksyn pakastuskauteen – näin säilöt ruoan energiatehokkaasti

1. Säädä pakastimen lämpötila -18–20 asteeseen
Laita lämpömittari pakastimeen ja säädä pakastin -18–20 asteeseen. Jos pakastimessasi ei ole digitaalista näyttöä, säädä säätönappia vähän kerrallaan ja odota välissä kuusi tuntia, jotta lämpö ehtii tasaantua. Tarkkaile lämpömittaria ja säädä pakastinta lisää tarvittaessa. Näin saavutat tavoitelämpötilan pakastukseen.

2. Vertaile kaupassa pakastimien energiatodistuksia
Pakastimien energiankulutuksessa on pieniä eroja, ja energiatodistuksessa lukee suoraan energiankulutus vuodessa. Näin voit verrata samankokoisten pakastimien kulutusta keskenään. Energialuokkien erot johtuvat pääosin pakastimien eristyksistä, joten jos ostat paremman energialuokan pakastimen, se pysyy sähkökatkon sattuessa pidempään kylmänä.

3. Muista sulattaa pakastin – tai osta pakastin, jossa on automaattisulatus
Pakastimeen kerääntyvä jää on syytä sulattaa pois tai vaihtoehtoisesti osta pakastin, jossa on automaattinen sulatus. Jää eristää hyvin, minkä vuoksi pakastimen kompressori joutuu tekemään ylimääräistä työtä, jotta se saa johdettua kylmän ilman huurteen läpi pakastimeen. Kun kompressori käy jatkuvasti, se kuormittaa laitetta. Tällöin sähköä kuluu enemmän, ja laitteen käyttöikä lyhenee.

4. Tarkkaile pakastimen ääntä
Jos pakastin pitää jatkuvasti ääntä, se on merkki kompressorin jatkuvasta käynnistä. Koneistoa ei ole suunniteltu ylläpitämään liian kylmää lämpötilaa pakastimessa, jolloin kompressori kuluu nopeasti ja kuluttaa paljon sähköä. On tavallista, että pakastin pitää ääntä taukojen kanssa, mutta jos ääni on jatkuvaa, silloin ääni on merkki joko pakastimen rikkoutumisesta tai liian kylmästä lämpötilasta.

5. Vie pakastin kierrätykseen
Kun pakastimessa alkaa ilmetä vikoja, sen käyttö tulee lopettaa ja pakastin täytyy viedä heti kierrätykseen. Kaikkein vanhimmissa laitteissa voi olla jopa terveydelle vaarallisia kaasuja, jotka pitää kerätä pois ennen kuin ne alkavat vuotaa. Myös uudemmissa pakastimissa on sekä ihmisille että ympäristölle vaarallisia kylmäaineita, joten rikkinäisten pakastimien kanssa ei kannata aikailla.

Lisätietoja:

Sirpa Aula
Viestintäpäällikkö
Vattenfall Oy
puh. 040 518 6049
sirpa.aula@vattenfall.com

Vattenfall myy sähköä kaikkialle Suomeen. Kaikki kotitalouksille ja pienille yrityksille myymämme sähkö tuotetaan fossiilittomasti. Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on ollut sähköistämässä teollisuutta ja koteja sekä muuttanut elämää erilaisten innovaatioiden avulla jo yli sadan vuoden ajan. Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2019. Tavoitteemme on fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Lisätietoa www.vattenfall.fi


Britannian ja Italian teollisuus kehittävät yhteistyössä seuraavan sukupolven Tempest-ilmapuolustusjärjestelmää

Britannian johtavat puolustusteollisuuden yritykset (BAE Systems, Rolls Royce ja MBDA) ja Italian keskeiset teollisuusyritykset (Leonardo, Elettronica ja Avio Aero) käynnistävät yhteistyön Tempest-ohjelmassa. Yhtiöt tulevat kehittämään yhdessä innovaatioita ja kumppanimalleja tulevaisuuden ilmapuolustusjärjestelmän rakentamiseen. Yhteistyöhön kuuluu tietojen vaihtoa, tuotesuunnittelua ja teknologiakehitystä.

Teollisuuden yhteistyö on jatkoa Britannian ja Italian hallitusten sitoumuksiin yhteistyöstä ilmataistelukyvykkyyksien kehittämisessä, mukaan luettuna Eurofighterin, F-35 ja Tempestin kehitys. Tempest on Britannian käynnistämä uuden sukupolven ilmapuolustusjärjestelmän kehityshanke. Molemmat hallitukset haluavat vahvistaa teollista osaamista ja varmistaa tulevaisuuden kyvykkyyksien kehittämisen ja kansallisen turvallisuuden. Britannialla ja Italialla on pitkä perinne yhteistyöstä kansainvälisissä kehitysohjelmissa, kuten Tornado-, Eurofighter- ja F-35 -hävittäjissä.

Yhteistyön pohjaksi tehdyssä selvityksessä tutkittiin soveltuvia kehitysalueita tulevaisuuden ilmapuolustusjärjestelmän rakentamisessa. Näitä tunnistettiin useita mukaan lukien teollisten yhteisyritysten MBDA:n ja Leonardon potentiaali. Britannia ja Italia käyttävät molemmat Eurofighter- ja F-35 -hävittäjiä ilmavoimissaan.

“Onnistunut yhteistyö Italian teollisuuden kanssa antaa varmuutta siihen tulevaan kumppanuuteen Tempest-hankkeessa ja antaa lisää vauhtia tähän tärkeään kansainväliseen hankkeeseen. Tänään julkistettu yhteistyö laajentaa kumppanuutta MBDA:n ja Leonardon kanssa, jotka ovat keskeisessä asemassa Eurofighterin potentiaalin kasvattamisessa sekä tulevaisuuden järjestelmän kehitystyössä”, sanoo BAE Systemsin pääjohtaja Charles Woodburn.

“Sopimus on tärkeä askel jännittävässä ja strategisesti tärkeässä hankkeessa. Olen varma, että brittiläiset ja italialaiset insinöörit saavuttavat yhdessä merkittäviä asioita. Yhteistyö Tempestissä vahvistaa molempien maiden teknologista ja teollista osaamista tulevina vuosikymmeninä”, Leonardon pääjohtaja Alessandro Profumo jatkaa.

Lisätietoja: https://www.baesystems.com/en-uk/article/uk-and-italian-industry-to-partner-on-tempest

Yhteydenotot:

Joe Dixon, BAE Systems
+44 (7388) 051823
joe.dixon2@baesystems.com


Tunnetut suomalaiset vaativat anteeksiantamiselle emojia – pian kampanja laajenee kansainväliseksi

Kampanja anteeksiantamisen emojin lisäämisestä viralliseen emojivalikoimaan on kerännyt paljon kiinnostusta. Emoji-ehdotuksia on lähetetty runsaasti ja niistä on nostettu äänestykseen uusia vaihtoehtoja. Kampanjaan ovat osallistuneet esimerkiksi näyttelijä Minttu Mustakallio, pappi Kari Kanala sekä toimittajat Kimmo Ohtonen ja Kaj Kunnas.

Yli 1200 ihmistä on jo vaatinut anteeksiantamiselle uutta emojia. Tällä hetkellä suosituin ehdotus on sydämen edessä kättä paiskaavat kädet. Kampanjasivuille lähetetyistä emojeista nostetaan uusia emojiehdotuksia säännöllisin väliajoin mukaan ennakkolistalle, josta Unicode-järjestölle lähetettävä emoji valitaan.

Kampanja laajenee kansainväliseksi rauhanpäivänä 21.9. Marraskuussa työryhmä tekee päätöksen parhaasta ideasta, joka lähetetään emojivalikoimaa hallinnoivalle Unicode-järjestölle.

Kampanjaan on lähtenyt mukaan myös suomalaisia julkisuuden henkilöitä. Kampanjasivuilla olevilla videoilla he pohtivat anteeksiantamista monelta eri kantilta. Oman ehdotuksensa ovat antaneet muun muassa toimittajat Kimmo Ohtonen ja Kaj Kunnas.

”Muistakaa hyvät ihmiset, että asiat riitelevät eikä ihmiset ja kunnioitetaan toisia, vaikka he olisivat kanssamme eri mieltä”, miettii Ohtonen.

”Anteeksianto on ilmastoteko. Se nimittäin pudistaa ilmaa ja luo rauhaa. Lisäksi se luo hyvän mielen itselle ja toiselle ihmiselle” sanoo Kunnas.

Toimittajien lisäksi kampanjaan ovat osallistuneet myös näyttelijä Minttu Mustakallio sekä pappi Kari Kanala.

”Omassa elämässä olen noudattanut sellaista, että ei saa mennä nukkumaan, jos ei ole pyytänyt tai antanut anteeksi”, vinkkaa Mustakallio.

”Anteeksiantaminen vaatii itsensä kanssa sovinnon tekemistä ja pohtimista sitä asiaa, jota on antamassa anteeksi”, pohtii Kanala.

Forgivemoji-kampanja käynnistyi 15.8. ja herätti valtakunnallisesti suurta kiinnostusta. Kampanjan tavoitteena on saada anteeksiantamisen emoji kansainväliseen emojivalikoimaan.

Kampanja on käynnistynyt Suomen evankelisluterilaisen kirkon aloitteesta. Kampanjassa on mukana useampi hyväntekeväisyysjärjestö, joiden kohteisiin forgivemoji-kampanja kerää varoja emojin etsinnän ohessa. Mukana ovat Martti Ahtisaaren perustama konfliktinratkaisujärjestö CMI, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu, Helsingin Diakonissalaitos, Sovinnon kansanliike. Kampanjan viestinnästä vastaa viestintätoimisto Kaiku Helsinki.

 

#forgivemoji
www.forgivemoji.com
https://forgivemoji.com/saannot/kampanjassamukana/
Kuvat ja uudet äänestysvaihtoehdot (Gigi ja Pirita): https://kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/forgivemoji/

Lisätietoja:

Kirkkohallitus
Tuomo Pesonen, viestintäjohtaja
tuomo.pesonen@evl.fi
050 378 0041

CMI
Elina Lehtinen, viestintä- ja varainhankintajohtaja
elina.lehtinen@cmi.fi
040 834 0465

Kirkon Ulkomaanapu
Sara Linnoinen, Sihteeristön päällikön sijainen, Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto
sara.linnoinen@kua.fi
+358 406 216 085

Suomen Lähetysseura
Hanna Hokka, markkinointi- ja varainhankintapäällikkö
hanna.hokka@felm.org
+358 20 712 7096


Menossa Habitareen? Sisustajakin voi osallistua ilmastotalkoisiin - puulajiseinä esittelee materiaalivaihtoehtoja

Tiedätkö, mistä puusta huonekalusi on valmistettu? Habitare 2019 -tapahtumassa pääset tutustumaan kotimaisiin puulajeihin ja niiden monipuoliseen käyttöön sisustuksessa. Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman ja Puuteollisuusyrittäjien yhteisellä osastolla esitellään eri puumateriaalien ominaisuuksia sekä puun hyvinvointi- ja ympäristövaikutuksia aina huoneilman kosteudesta lämpötilan tasaamiseen ja stressin lievittämiseen saakka.

Osastolla on esillä myös muotoilun klassikoita ja nuorten suomalaisten suunnittelijoiden puusta valmistettuja luomuksia.

”Tavoite puun käytön lisäämisestä ei liity vain rakentamiseen, vaan puun käyttöä tulisi lisätä monipuolisesti myös huonekaluissa ja sisustuksessa. Puun sitoma hiili säilyy rakenteissa ja kalusteissakin pitkään ja edistää osaltaan ilmastotavoitteiden saavuttamista”, sanoo ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman vetäjä Petri Heino.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma Habitaressa 11.–15.9. osastolla 6k18.

Suomalainen huonekalu -kilpailu käynnistyy – voittajat palkitaan vuoden 2020 Habitaressa

Puuteollisuusyrittäjät ry, Ornamo ry ja ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma julkistavat Habitaressa 11.9. klo 16 vuoden mittaisen huonekalukilpailun. Kilpailussa on tarkoitus löytää yritysten valmistukseen ja myyntiin sopivia huonekaluja sekä valaisimia. Suunnittelukilpailun tavoitteena on nostaa esille suomalaisen huonekaluteollisuuden, valmistuksen ja suunnittelutyön laatua.

Lisätietoja Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailusta:

https://www.puuteollisuusyrittajat.fi/suunnittelukilpailu

Miten ekologisuus ja elinkaariajattelu näkyvät sisustuksessa? Paneelikeskustelu 15.9. klo 15–16

Sunnuntaina ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma järjestää ”Vaikuttava visio” -paneelikeskustelun Arena-lavalla. Paneelissa keskustellaan energia- ja materiaalitehokkuudesta sekä ekologisuudesta ja elinkaariajattelusta yhdistettynä sisustukseen ja materiaalivalintojen tärkeyteen.

Mukana keskustelemassa ovat:

Henna Helander, SAFA
Emmi Keskisarja, Arkkitehtitoimisto &’
Tommi Lindh, Alvar Aalto -säätiö
Heikki Aska, Puusepänliike Askare

Keskustelun moderaattorina toimii Jemina Suikki ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja:

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentamisen ohjelma, ympäristöministeriö, petri.heino@ym.fi, +358 295 250 203


RADIOJUTTU: Miten puurakenteisten kerrostalojen paloturvallisuus varmistetaan?

Puun käyttö lisääntyy suomalaisessa rakentamisessa. Arvioiden mukaan yli kaksikerroksisia puukerrostaloja rakennetaan lähivuosina lisää peräti kaksinkertainen määrä verrattuna koko 2010-luvulla rakennettuihin puukerrostaloihin.

Mutta miten puukerrostalojen paloturvallisuus varmistetaan? Entä miten tulee toimia, jos puinen kerrostalo syttyy palamaan?

Haastateltavana on ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman vetäjä Petri Heino sekä paloturvallisuussuunnittelija ja EU-komission paloasiantuntijaryhmän jäsen Esko Mikkola.

Toimittajana on Sanna Ala-Seppälä.

 

Radiohaastattelusta on saatavana valmiiksi editoidut, noin 3 ja 5 minuutin mittaiset jutut. Jutut ovat radioille vapaasti ja veloituksetta julkaistavissa ja editoitavissa. Lataa radiojutut tämän linkin takaa.

Voit kuunnella 3 minuutin radiojutun tästä:

JULKAISUVAPAA HETI

Radiojuttu on tuotettu yhteistyössä ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman kanssa.


Britannian kuninkaalliset ilmavoimat parantaa tilannetietoutta hyödyntämällä uutta virtuaaliteknologiaa Eurofighter-hävittäjissä

BAE Systems on sopinut Britannian kuninkaallisten ilmavoimien kanssa uuden tehtäväsuunnittelujärjestelmän toimittamisesta Eurofighter-hävittäjiin. Vallankumouksellinen Sceptre-suunnittelujärjestelmä mahdollistaa tehtävien suunnittelun integroimalla virtuaaliteknologiaa käytettävissä olevan tilannetiedon analysointiin. Järjestelmä käsittelee valtavan määrän komento- ja hallintatietoa, joka auttaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja analysoimaan ilmavoimien tehtäviä sekä esittää tiedon aikaisempaa helpommin omaksuttavalla tavalla.

Järjestelmä yhdistää kolmiulotteista näkymää ohjaamosta, digitaalista lennon tilannetietoa, mahdollisten ongelmien ja uhkien tunnistusta sekä reaaliaikaista säätietoa. Tuloksena on älykkäämpi tilannekuva tehtävistä ja koneen suorituskyvystä.

Sceptre on modulaarinen sovellus, jota pystytään käyttämään erilaisilla päätelaitteilla kuten tableteilla, tietokoneilla ja interaktiivisilla kosketusnäytöillä tehtävänantoon sekä tehtävien analysointiin. Järjestelmän käyttäjä pystyy olemaan tehokkaasti läsnä ”ilmassa” ja luomaan paremman tilannekuvan ja tekemään käytettävissä olevaan tietoon pohjautuvia päätöksiä ja varmistamaan näin paremmin tehtävien onnistumisen. Käyttäjällä on kokonaisvaltaisempi, taktisesti älykäs suunnitelma, joka auttaa varautumaan ongelmiin ja yllätyksiin.

”Olemme luoneet lentäjien ja asiakkaiden kanssa vaistonvaraisesti toimivan järjestelmän, joka tarjoaa mittavan määrän tietoa helposti omaksuttavassa muodossa. Tämä ei ole ollut aikaisemmin mahdollista. Tämän päivän lentäjällä ei ole aikaa käydä läpi monimutkaista tietoa, Sceptre tarjoaa tiedon selkeämmin ja auttaa heitä keskittymään saatuun tehtävään. Nopeampi, tarkempi ja selkeämpi tieto auttaa lentäjiä myös tekemään parempia päätöksiä”, sanoo Louise Aiken, BAE Systemsin tehtäväsuunnittelu ohjelmien päällikkö Mission Support & Training Services-yksiköstä.

“Etsimme jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää teknologiaa. Sceptre on hieno esimerkki, kuinka näitä teknologioita voidaan hyödyntää etulinjassa.”

Sceptre on avainasemassa, kun tehtävienhallinta sulauttaa lentokoneen keräämää tilannetietoa ja virtuaaliteknologiaa. Tämä mahdollistaa tehtävien tarkan analysoinnin myös jälkikäteen.

Lisätietoja: https://www.baesystems.com/en/article/sceptre-mission-planner-enables-the-royal-air-force-to-take-a-digital-leap-forward-

Yhteydenotot:
Simon Astley, BAE Systems
+44 (0) 3300 490327
simon.astley2@baesystems.com


Scandic menee metsään – Johtajuutta kehitetään Evon Johtajatulilla

Scandic on mukana Partiolaisten 30.8.-1.9.2019 Hämeenlinnan Evolla järjestämässä Johtajatulet-tapahtumassa. Scandic tarjoaa tapahtumassa ainutlaatuisen metsähotellikokemuksen sekä työpajan hyvästä muutosjohtajuudesta.

Johtajatulet-tapahtuma on Suomen suurin metsäseminaari johtajuudesta ja itsensä kehittämistä. Tänä vuonna Scandic Hotels tukee Suomen Partiolaisten nuorten johtajuuskoulutusta ja sen myötä Scandicille avautui mahdollisuus olla mukana Johtajatulilla.

”Hyvän johtamisen tärkeys ja johtajana kehittyminen jo nuorena yhdistävät Partiota ja Scandicia”, kertoo Scandic Hotelsin henkilöstöjohtaja Riikka Mattila. ”Partiolaisten arvomaailma sekä ihanteet, kuten toisten ihmisten kunnioitus, ympäristön suojelu, luotettavuus, vastuunkanto ja oman toiminnan kehittäminen ovat lähellä Scandicin arvoja Be Caring, Be You, Be A Pro ja Be Bold”, jatkaa Mattila.

Ainutlaatuinen metsähotelli tarjoaa elämyksiä

Scandic rakentaa Johtajatulille metsähotellin, joka tarjoaa uniikin ja ikimuistoisen hotellikokemuksen suomalaisessa metsässä. Metsähotellin ajatuksena on se, ettei siitä ja sen vieraista jää jälkeä luontoon. Metsähotelli rakennetaan Tentsile-teltoilla, jotka kiinnitetään metsäpuiden varaan. Vieraiksi metsähotelliin pääsee muun muassa Scandic-työpajaan osallistuvien kesken arvottu voittaja ystävänsä kanssa. Metsähotellilla toimii luonnollisesti myös kokki, joka tarjoilee aamiaista metsähotellivieraille sekä välipalaa Scandicin työpajaan osallistuville.

Scandic toteuttaa metsähotellialueellaan kaksi työpajaa otsikolla ”Uuden yhteisen kulttuurin johtamispolku – kuinka pysyä reitillä?”. Työpajoissa käsitellään muutosjohtamista sekä tiimin yhteisen suunnan ja kulttuurin luomista yritysintegraation jälkeen. Johtamisesta kiinnostuneet osallistujat saavat käyttöönsä Scandicin johtamisen kompassin, jonka neljä periaatetta ohjaavat Scandicin esimiehiä arjessa ja haasteellisten tilanteiden edessä. Viikonlopun työpajojen tavoitteena on synnyttää oppimiskokemuksia ja uusia ideoita, joita Scandic ja osallistujat voivat hyödyntää seminaarin jälkeen omilla tahoillaan.

Lisätietoja:

Riikka Mattila
Henkilöstöjohtaja
Scandic Hotels Oy
riikka.mattila@scandichotels.com
040 522 6660

Johanna Uimonen
Viestintäpäällikkö
Scandic Hotels Oy
johanna.uimonen@scandichotels.com
040 713 4120

Scandic Hotels Oy tarjoaa hotellielämyksiä Suomessa yhteensä 70 hotellissa 31 eri paikkakunnalla. Scandic on Pohjoismaiden johtava hotelliyritys, jolla on toiminnassa tai kehitteillä 280 hotellia ja 57 000 hotellihuonetta kuudessa maassa. Scandic työllistää 18 000 tiimiläistä. Scandic Friends on Pohjoismaisen hotellialan suurin kanta-asiakasohjelma. scandichotelsgroup.com


Pasilaan nouseva Hoasin Huippu-kortteli vie opiskelija-asumisen uudelle tasolle

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas rakennuttaa Keski-Pasilaan opiskelijakorttelin, joka vastaa opiskelijoiden tarpeisiin ja tarjoaa yhteisöllistä asumista. Vuonna 2023 valmistuvaksi arvioitu kortteli tulee tarjoamaan kodin sekä kattavat palvelut lähes 400 opiskelijalle.

Keskelle Pasilaa nousee paraikaa tornitalojen kimppu, joiden lomaan Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas rakennuttaa modernin opiskelijakorttelin. Hoas Huipuksi nimetyssä korttelissa tulee olemaan kolme 12–15-kerroksista tornia ja kolme 5–6-kerroksista taloa. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2021, ja valmista arvioidaan olevan vuonna 2023.

”Olemme rakennuttaneet uusia kohteita opiskelijoiden toiveet huomioiden. Opiskelijat toivovat asumiselta hyviä liikenneyhteyksiä, kampusten läheisyyttä ja edullista asumista. Lisäksi haluamme helpottaa opiskeluarkea tarjoamalla mahdollisuuksia yhteisöllisempään elämään, jossa asukkaat saavat tukea toisiltaan”, kertoo Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Uusi kortteli tulee tarjoamaan yhteisöllisyyttä asukkaille ja tukea elämään ja arkeen. Hoasin pääkonttorin ja opiskelijakotien lisäksi kortteliin rakennetaan ravintola, lukusali, neuvottelutiloja sekä monitoimitiloja opiskelijoiden käyttöön. Hoasin läheisten opiskelijatalojen asukkaat pääsevät myös käyttämään Huipun yhteistiloja.

Yksiöt houkuttelevat, mutta soluasuminen ruokkii yhteisöllisyyttä

Yksiö on haluttu asumismuoto myös opiskelijoiden keskuudessa. Yli 60 prosenttia Hoasille saapuvista asuntohakemuksista koskee yhdelle hengelle tarkoitettuja asuntoja.

Hoas on vastannut yksiöasumisen kasvavaan suosioon rakentamalla uusiin opiskelijataloihinsa tavallista enemmän yksiöitä, mutta Tarhio muistuttaa myös soluasumisen hyvistä puolista.

”Yksiö on kestosuosikki, mutta hyvä alku opiskelijaelämälle voi löytyä soluasunnosta. Jos arvostaa sosiaalisuutta ja tukiverkkoa ympärillään, niin soluasunto on oivallinen vaihtoehto. Arki sujuu helpommin, kun ympärillä on ihmisiä, joilta voi kysyä neuvoa vaikka ruoanlaitossa ja talon tavoista”, Tarhio sanoo.

”Soluasumisesta hyötyvät etenkin nuoremmat opiskelija-asukkaat, jotka muuttavat ensimmäistä kertaa omaan kotiin. Tällöin kämppis voi tarjota sellaista tukea ja turvaa arkeen, jota ei yksin asuessa saisi”, Tarhio lopettaa.

Faktoja

Laajuus: 13 000 kem² asunnot, 3 000 kem² toimitilat
Valmistumisvuosi: 2023

Lisätietoja:

Matti Tarhio, toimitusjohtaja
p. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on tällä hetkellä yli 9 700 kpl ja asukkaita noin 19 000. www.hoas.fi